Boete voor Radio Stad (Antwerpen)

Na veldsterktemetingen tijdens de maand juli (2014) door het onderzoeksteam van de VRM werd vastgesteld dat de uitzendingen van Radio Stad duidelijk verder reiken dan het vergunde zendbereik toelaat.

Op verzoek van de VRM stelt het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) een onderzoek in naar de uitzendingen van Radio Stad.

Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt volgens de onderzoekscel van de VRM dat Radio Stad uitzond met een veelvoud (7x) van het vergunde vermogen (350 Watt in plaats van 48 Watt) en gebruikmaakt van een niet-vergunde zender om een hoger vermogen te kunnen uitsturen.

De orde binnen het radiolandschap – zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering- en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties, wordt verstoord of zelfs teniet gedaan wanneer één of meerdere radio-omroeporganisaties zich niet houden aan hun maximaal vergund zendvermogen.
Een radio-omroeporganisatie is steeds gehouden op elk moment de bepalingen van de zendvergunning na te leven. Iedere wijziging moet steeds vooraf worden aangevraagd aan de VRM en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning.

Voor de begane inbreuken op het Mediadecreet legt VRM aan Radio Stad een administratieve geldboete van 1.000 euro op.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Stad
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-009
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek