Intrekking erkenning BNL Radio

Korte samenvatting van de beslissing:

Vooraf

Bij de VRM zijn op verschillende tijdstippen klachten ingediend tegen BV BNL Radio. Dit door VZW FamilyRadio Vlaanderen, zowel alleen als gezamenlijk met BVBA Ment Media.

Bij VRM-beslissingen 2020/047 en 2020/048 werd BNL, ingevolge de behandeling van de voornoemde klachten, in gebreke gesteld en de tijd gegeven tot uiterlijk 31 januari 2021 om de vastgestelde inbreuken te regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen. De huidige beslissing betreft de opvolging van deze twee beslissingen, dit na het verstrijken van de regularisatietermijn.

Bij de opvolging van VRM-beslissingen 2020/047 en 2020/048 voerde de onderzoekscel van de VRM meerdere luisteronderzoeken uit na het verlopen van de opgelegde regularisatietermijn. 

Beoordeling door de VRM: uitzending Meerhout 106.7 FM 

Artikel 143/3 van het Mediadecreet bepaalt dat netwerkradio-omroeporganisaties zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden moeten houden en aan de ingediende offerte, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM en desgevallend na goedkeuring van de Vlaamse Regering wijzigingen aanbrengen.

Voor frequentie Meerhout 106.7 FM stelt de onderzoekscel vast dat er geen uitzendingen zijn en dat BNL zich dus niet geconformeerd heeft. 

Beoordeling door de VRM: uitzending via DAB+

Artikel 133, § 1, vierde lid, van het Mediadecreet schrijft voor dat netwerkradio-omroeporganisaties uiterlijk op 1 september 2019 hun omroepprogramma’s moeten doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.

Ook op BNL, als erkende netwerkradio-omroeporganisatie, rust bijgevolg de verplichting om haar omroepprogramma in digitale vorm via de ether te (laten) verspreiden.

Uit de vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat BNL, na het verstrijken van de toegekende regularisatietermijn, nog steeds niet via DAB+ wordt doorgegeven. 

Beoordeling door de VRM: uitzending via FM

De verplichting voor netwerkradio-omroeporganisaties, zoals BNL, om binnen het toegewezen zendgebied in FM uit te zenden, is opgenomen in artikel 133, § 1, eerste lid, van het Mediadecreet.

Uit de vaststellingen van de onderzoekscel blijkt dat BNL na het verstrijken van de regularisatietermijn, op 7 van de haar toegewezen frequenties nog steeds niet uitzendt. 

Sanctie:

Aan BNL werd meermaals kansen en termijn geboden om aan alle voorschriften te voldoen. Zoals blijkt uit bovenstaande tekst, is ook na de laatste regularisatietermijn niet aan deze voorwaarden voldaan. Daarenboven stelt de VRM ook vast dat de radio-omroeporganisatie ook een eerder bij de VRM opgelopen administratieve geldboete niet betaald heeft. Ook de jaarlijkse vergoeding als netwerkradio werd niet betaald.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning voor het frequentiepakket netwerkradio-omroeporganisatie 2 – Nederlandstalig en Vlaams profiel (toegekend aan BVBA Vrije Brugse Radio Omroep, intussen gewijzigd in BV BNL Radio), in te trekken.

Mediadecreet

“§ 1. Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit. De omroepprogramma's van landelijke, regionale, netwerk- en lokale radioomroeporganisaties kunnen worden doorgegeven via de kabelomroepnetwerken, via etheromroepnetwerken, via satellietomroepnetwerken of via het internet. De landelijke en regionale radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, zijn verplicht dit te doen uiterlijk op 1 september 2018. De netwerkradio-omroeporganisaties geven uiterlijk op 1 september 2019 hun omroepprogramma’s door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s. De uitzending van de radio-omroepprogramma's van de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties in FM zal worden stopgezet. De Vlaamse Regering bepaalt de datum van die afschaffing van de FMuitzendingen en de modaliteiten ervan. Die datum is afhankelijk van een tweejaarlijks monitoringsrapport waarin de evolutie van de groei van het totale digitale radio luisteren, de DAB+-progressie en de resultaten van sectorgedragen overleg worden nagegaan.”

“De erkenningen voor landelijke, regionale, netwerk- en lokale radioomroeporganisaties worden verleend voor negen jaar, met ingang van de datum die in het erkenningsbesluit is opgenomen. Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten. Met behoud van de toepassing van de andere bepalingen van dit decreet worden erkenningen als landelijke, regionale, netwerk- of lokale radioomroep die verkregen zijn voor een frequentie die tijdens een lopende erkenningsperiode vrijgekomen is, alleen toegekend voor de resterende duur van de initiële erkenningsperiode.”

'§6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken'

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. 

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

Partij 1:
VZW Familyradio Vlaanderen en BVBA Ment Media
Partij 2:
BV BNL Radio
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 March 2021
Beslissingsnummer:
2021-016
Type procedure:
Klacht