VRM legt SBS Media Belgium boete op van 5.000 euro. SBS Media Belgium dient zich tegen uiterlijk 15 februari 2024 te conformeren aan het Mediadecreet. (NRJ – Nostalgie+)

Korte samenvatting van de beslissing:

Wat vooraf ging:

Bij VRM-beslissing 2023/031 (26 juni 2023) werd vastgesteld dat SBS Media Belgium (hierna: SBS) niet voldeed aan haar specifieke opdracht als erkende netwerkradio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 1 – generalistisch profiel. De uitzendingen waren niet in overeenstemming met de basisvoorwaarden uit artikel 143/1, 1°, van het Mediadecreet en het generalistisch profiel waarvoor zij is erkend.

Er was immers vastgesteld dat SBS hoofdzakelijk non-stop muziek uitzond, zonder presentatie, programma-acties, live-aanbod of interactie met luisteraars, waardoor zij als erkende netwerkradio-omroeporganisatie haar taak, om een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd rond een generalistisch profiel, niet vervulde.

SBS werd dan ook in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren tegen uiterlijk 30 september 2023. 

Kennisgeving wijzigingen door SBS:

Op 27 september 2023 laat SBS aan de VRM weten dat zij met ingang van 29 september 2023 het zendschema en de naam van haar netwerkradio zal wijzigen.

SBS verduidelijkt dat de roepnaam van het omroepprogramma gewijzigd zal worden van ‘NRJ’ naar ‘Nostalgie+’. Deze nieuwe naam gaat ook samen met een nieuwe visuele en auditieve ‘look & feel’, aldus SBS.

In haar kennisgeving benadrukt SBS dat het omroepprogramma een programma-aanbod blijft brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van journaals en informatie (artikel 143/1, 1°, van het Mediadecreet). 

Luisteronderzoeken door de onderzoekscel van de VRM:

In het kader van de opvolging van beslissing 2023/031 worden door de onderzoekscel van de VRM luisteronderzoeken uitgevoerd (4-5 en 21 oktober 2023). 

Beoordeling door de VRM:

SBS heeft in de eerste plaats administratieve wijzigingen aangebracht aan haar erkenningsdossier (kennisgeving 27/09).

Dergelijke aanpassingen zijn in overeenstemming met artikel 143/3, § 2, eerst lid, van het Mediadecreet. Ze doen in beginsel geen afbreuk aan de basisvoorwaarden voor de erkenning, met name het generalistisch profiel van de radio.

Terwijl het in de praktijk brengen van het gewijzigde erkenningsdossier dus zou impliceren dat SBS aan alle voorschriften zou voldoen, geeft zij in haar schriftelijke opmerkingen toe dat haar uitzendingen, ondanks de vele reeds doorgevoerde wijzigingen, op verschillende vlakken daarmee nog niet in overeenstemming zijn. Niettemin meent SBS dat haar uitzendingen nu reeds voldoen aan het generalistisch profiel en de basisvoorwaarden zoals vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, van het Mediadecreet. Zij geeft wel aan dat er nog een aantal aanvullende verbeteringen op stapel zouden staan vanaf 8 januari 2024.

Uit de uitgebreide luisteronderzoeken door de onderzoekscel van de VRM, blijkt dat de uitzendingen van SBS (nog) niet in overeenstemming zijn met de door haar ter kennis gebrachte wijzigingen aan haar erkenningsdossier. SBS geeft dit ook toe.

In het kader van de verdere beoordeling of de uitzendingen desalniettemin voldoen aan de basisvoorwaarden en meer bepaald of SBS als erkende netwerkradio-omroeporganisatie toch haar taak vervult om een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd rond een generalistisch profiel, stelt de VRM het volgende:

  • Ten opzichte van de vaststellingen die aanleiding hebben gegeven tot beslissing 2023-031 heeft SBS inderdaad verbeteringen aangebracht. Er is duidelijk vooruitgang geboekt en er wordt minder non-stop muziek uitgezonden en (opnieuw) meer programma’s. 
  • Het aantal uren non-stop muziek blijkt echter nog steeds erg hoog te liggen. De zogenaamde programma’s die worden uitgezonden bevatten nauwelijks presentatie of variatie en zijn dan ook grotendeels onderling inwisselbaar. 

De VRM besluit dan ook dat de uitzendingen in kwestie niet kunnen worden beschouwd als het brengen van een programma-aanbod of een geheel van programma’s opgebouwd rond een generalistisch profiel.

Dergelijke uitzendingen zijn niet in overeenstemming met de basisvoorwaarde uit artikel 143/1, 1°, van het Mediadecreet en het generalistisch profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie is erkend.

SBS voldoet bijgevolg nog steeds niet aan haar specifieke opdracht als erkende netwerkradio-omroeporganisatie. Zij begaat nog altijd een inbreuk op artikel 143/3, § 1, van het Mediadecreet en heeft zich geconformeerd aan het Mediadecreet, zoals opgelegd in VRM-beslissing van 2023-031.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de algemene kamer van de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat SBS reeds stappen heeft gezet om haar uitzendingen te conformeren aan het Mediadecreet en ook heeft aangegeven dat zij vanaf 8 januari 2024 nog bijkomende verbeteringen zal kunnen doorvoeren. Anderzijds heeft de eerdere ingebrekestelling (beslissing 2023-031) SBS niet aangezet tot volledige regularisatie.

De VRM besluit dan ook aan nv SBS Media Belgium een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen met de verplichting om zich uiterlijk tegen 15 februari 2024 aan het Mediadecreet te conformeren.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Media Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 December 2023
Beslissingsnummer:
2023-055
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek