VRM verklaart klacht tegen 'Comedy Kings' (VIER - uitzending zaalshow Alex Agnew) ongegrond

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM is in de eerste plaats van oordeel dat het fragment over de GAS-boetes, waarin wordt verwezen naar de vergassing van de Joden, kwetsend of beledigend kan zijn, in het bijzonder voor de Joodse gemeenschap. De kamer onderkent hierin echter geen actief aanzetten of aansporen tot haat of geweld (zoals bepaald in artikel 38 van het Mediadecreet). Zoals de klager in zijn klacht lijkt aan te geven, wordt de Holocaust door deze grap geridiculiseerd, misschien zelfs impliciet afgekeurd, eerder dan dat er sprake zou zijn van goedkeuren of oproepen tot herhaling ervan. De kamer is van mening dat het verwerken van de Holocaust in een grap, op zich evenmin een afbreuk vormt op artikel 39 van het Mediadecreet of als discriminerend tegenover de Joden kan worden beschouwd.

De kamer wijst erop dat de aangeklaagde uitspraken zijn gedaan binnen het kader van een stand-up comedyshow. De kamer meent dat hoewel humor niet is vrijgesteld van begrenzingen, ook humor moet kunnen genieten van een grote uitingsvrijheid (in het kader van de vrijheid van meningsuiting, volgend uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Deze kan enkel om gewichtige redenen worden ingeperkt.

De kamer besluit aldus dat niet is aangetoond dat Alex Agnew met de gewraakte uitlatingen de intentie had om bewust en kwaadwillig aan te sporen tot haat of gewelddadig gedrag t.o.v. de Joden. Evenmin blijkt dat in hoofde van SBS Belgium (door het uitzenden van de zaalshow) sprake is van enig opzet of intentie tot het aanzetten tot haat of geweld, noch dat het uitgezonden programma van aard is om aan te zetten tot of geweld (zoals werd bedoeld in artikel 38 van het Mediadecreet). Evenmin is door het uitzenden van het programma sprake van discriminatie (in de zin van artikel 39 van het Mediadecreet).

De klacht wordt bijgevolg ongegrond verklaard.

Mediadecreet

“De vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd voor omroepactiviteiten. De omroepactiviteiten zijn vrij en kunnen, onder voorbehoud van wat hierna is bepaald voor omroepdiensten, aan geen enkele vormvereiste of voorafgaande controle worden onderworpen"

“Omroepactiviteiten mogen niet aansporen tot haat en geweld.”

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

“§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, § 6.”

Partij 1:
J.M.D.
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 15 July 2014
Beslissingsnummer:
2014-035
Type procedure:
Klacht