Vzw Calipso dient zich uiterlijk op 1 maart 2024 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Vzw Calipso werd bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022 erkend voor een termijn van negen jaar als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 121 (lokaliteit Tienen 105.7 MHz). Volgend op de regelgeving (artikel 134, § 6, van het Mediadecreet) diende vzw Calipso binnen het jaar na de datum van ingang van de erkenning uit te zenden, dus uiterlijk op 21 oktober 2023.

Op 3 november 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door vzw Calipso.

Vzw Calipso had nog geen zendvergunning aangevraagd voor de toegewezen frequentie.

Op 27 september 2023 heeft de onderzoekscel van de VRM vzw Calipso hierop gewezen en tevens meegedeeld dat vzw Calipso zich blootstelt aan een procedure met als mogelijk gevolg de opheffing van de erkenning.
Vzw Calipso werd daarom verzocht de VRM op de hoogte te brengen van een stand van zaken of voorgenomen stappen om de uitzendingen aan te vatten.
Vzw Calipso reageerde op 1 november 2023 met de mededeling bezig te zijn met de aanvraag voor een zendvergunning die de VRM eerstdaags mag verwachten.

De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat vzw Calipso slechts na meer dan één maand antwoordt op de vraag van de VRM zonder concrete vooruitzichten te bieden of stukken voor te leggen waaruit enige ernstige inspanning blijkt om een begin te maken van de opstart van de uitzendingen op de toegewezen frequentie.

Na de opstart van de procedure ontvangt de VRM op 21 november 2023 van vzw Calipso een aanvraag tot zendvergunning.

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM der erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of opheffen.

Een opheffing moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve opheffing van haar erkenning door de VRM.

Frequenties zijn een schaars goed met een belangrijke publieke waarde. Er dient over gewaakt te worden dat ze maximaal worden benut.

Gelet op het feit dat vzw Calipso nog geen uitzendingen verzorgt en slechts recent een zendvergunning heeft aangevraagd, voldoet vzw Calipso niet aan haar uitzendverplichtingen. Dit niettegenstaande de recente aanvraag tot zendvergunning.

De VRM besluit dat vzw Calipso tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd krijgt om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Calipso
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 January 2024
Beslissingsnummer:
2024-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek