Tijdelijke zendvergunningen Twice Radio bv niet toegekend

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving op 7 september 2021 dertien aanvragen voor tijdelijke zendvergunningen van Twice Radio bv.

Voor het muziekfestival Tomorrowland wil zij met Tomorrowland One World Radio ook radio-uitzendingen op FM maken om op die manier haar DAB+ en online uitzendingen te promoten. Zij wil daarvoor als “voortdurend evenement” gebruik maken van “een selectie van FM-frequenties uit het citynetwerk frequentiepakket 2 (het vroegere netwerk van VBRO – BNL)”.

De VRM heeft deze aanvragen voor tijdelijke zendvergunningen voorgelegd aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media met het oog op het verkrijgen van zowel technisch advies over de inpasbaarheid als juridisch advies over het uitzonderlijk karakter van de aanvragen.

Het Departement CJM liet aan de VRM weten geen juridisch advies te kunnen verstrekken, dit omwille van bevoegdheidsredenen. Het Departement CJM heeft aan de VRM technisch advies bezorgd over deze tijdelijke zendvergunningen. Op basis hiervan heeft de ingenieur van de VRM een rapport voorgelegd met betrekking tot de technische resultaten van het onderzoek.

In twee uitzonderlijke gevallen, meer bepaald naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën, kan de VRM tijdelijke zendvergunningen uitreiken.

Twice Radio bv beroept zich voor haar aanvragen op de eerste uitzondering, namelijk het organiseren van een evenement.  Zij meent dat het gaat om een open norm die ruim geïnterpreteerd moet worden zowel wat de inhoud als de duur betreft. Volgens Twice Radio bv volgt daaruit, bij gebrek aan definities, dat tijdelijke zendvergunningen naar aanleiding van een evenement een voortdurend karakter kunnen hebben.

De aanname van Twice Radio bv, dat het Mediadecreet in dit verband geen definities zou bevatten, is echter onjuist. Het Mediadecreet bevat wel degelijk een definitie van een ‘evenement’, namelijk dat het moet gaan om “een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis. De gebeurtenis vormt een afgerond geheel met een natuurlijk begin en einde. Als een evenement zich uitstrekt over verschillende dagen, wordt elke dag als een afzonderlijk evenement beschouwd”.

Wat de duur betreft, wordt bijgevolg uitdrukkelijk bepaald dat een evenement een afgerond geheel moet zijn met een natuurlijk begin en einde.

Artikel 193, § 2, van het Mediadecreet, dat de voorschriften bepaald voor de uitreiking van zendvergunningen door de VRM, stelt bovendien ook nog eens expliciet dat zendvergunningen naar aanleiding van evenementen enkel tijdelijk van aard mogen zijn.

Bijgevolg blijkt onmiskenbaar dat tijdelijke zendvergunningen naar aanleiding van evenementen geen voortdurend, maar een tijdelijke karakter moeten hebben. Zij kunnen dus niet voor onbepaalde duur of onbeperkt in de tijd worden aangevraagd en verleend.  De gevraagde tijdelijke zendvergunningen kunnen dan ook niet worden toegekend.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 November 2021
Beslissingsnummer:
2021-040
Type procedure:
Erkenning