Inbreuk door Norkring België NV - regularisatieperiode 31 juli 2020

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht (11 februari 2019) van Broadcast Tecnology & Development B.V. tegen Norkring België NV. De klacht heeft betrekking op de niet-naleving van artikel 28 van het Procedurebesluit door het niet (tijdig) in gebruik nemen voor digitale televisie-uitzendingen van pakket 7 (bestaande uit frequentiekanaal 10) dat deel is van de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk door de VRM toegekend aan Norkring bij beslissing 2009/051.

Bij beslissing 2019-015 heeft de algemene kamer van de VRM de klacht reeds ontvankelijk en gegrond verklaard. Er werd bij Norkring een inbreuk vastgesteld op artikel 203 van het Mediadecreet en artikel 28 van het Procedurebesluit. Norkring werd in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren. Tegen uiterlijk 30 september 2019 moest Norkring aan alle voorschriften voldoen.

In het kader van de opvolging van beslissing 2019-015 heeft de onderzoekscel van de VRM een rapport voorgelegd aan de algemene kamer.

Vaststellingen door de onderzoekscel 

De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat Norkring voor het gebruik van frequentiekanaal 10 over één enkele zendvergunning  (datum 22 mei 2017) met een beperkt zendbereik voor de locatie te Sint-Pieters-Leeuw beschikt.

Sinds het verkrijgen van die zendvergunning in 2017 heeft Norkring geen bijkomende zendvergunningen voor bijkomende zendlocaties voor het gebruik van frequentiekanaal 10 aangevraagd, ook niet na beslissing 2019-015.

Bij een meting op 25 september 2019 op een afstand van 7,5 km van de zendlocatie te Sint-Pieters-Leeuw werd door de onderzoekscel effectief signaal ontvangen en vastgesteld dat frequentiekanaal 10 operationeel is. Het signaal is free-to-air en dus scrambled.

Bij een controlebezoek ter plaatse stelt de onderzoekscel vast dat de uitzending van de permanente loop, zoals vastgesteld bij een vorig controlebezoek op 20 maart 2019, vervangen is door het uitzenden van twee omroepprogramma’s via frequentiekanaal 10 voor M7 Group: het omroepprogramma ‘Love Nature’ (met Nederlandse ondertiteling) en programmaschema beschikbaar via EPG en het omroepprogramma ‘Travelxp’ (zonder Nederlandse ondertiteling) en programmaschema in het Engels beschikbaar via EPG.

Uit de vaststellingen besluit de onderzoekscel dat Norkring, als aanbieder van een etheromroepnetwerk, frequentiekanaal 10 gebruikt om (twee) omroepprogramma’s vanop één zendlocatie te Sint-Pieters-Leeuw, met een beperkt zendbereik uit te zenden. 

Beoordeling door de VRM

Het verweer van Norkring dat de regelgeving geen verplichtingen zou opleggen inzake het territoriaal gebruik, wordt niet bijgetreden. Voor pakket 7, bestaande uit het frequentiekanaal 10, wordt als theoretisch beoogd gebied het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bepaald.

Eén antenne met een straal van zestig kilometer rond Sint-Pieters-Leeuw is niet voldoende om een volledig zendbereik van dat theoretisch beoogd gebied te bekomen. Een enige zendlocatie in Sint-Pieters-Leeuw volstaat dus niet voor de dekking van het theoretisch beoogd gebied van frequentiekanaal 10.

Frequenties, ook digitale frequenties, zijn een schaars goed dat efficiënt gebruikt moet worden. Door te stellen dat uitsluitend een volledig niet-gebruik van een frequentiekanaal gesanctioneerd zou kunnen worden in het licht van artikel 28 van het Procedurebesluit, negeert Norkring niet alleen het schaarste-argument maar mistkent daardoor ook geheel de geest van de regelgeving.
De stelling van Norkring dat frequentiekanaal 10 zou worden gebruikt zoals de regelgeving het vereist door uit te zenden met slechts één zendvergunning vanop één zendlocatie met een bereik van maximaal 60 kilometer, waarbij het geen rol zou spelen dat het theoretisch beoogd gebied van dat frequentiekanaal nochtans heel Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad omvat, wordt in het licht van dat schaarste-argument niet bijgetreden door de VRM.

Daarenboven brengt Norkring geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen blijken dat ze de nodige inspanningen levert om alsnog een business-case met betrekking tot frequentiekanaal 10 uit te bouwen noch dat ze op korte termijn met uitzendingen in HD zou starten terwijl de licentie intussen al van 22 juni 2009 dateert en de enige zendvergunning van 22 mei 2017.

De licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk voor wat betreft frequentiekanaal 10 is niet in gebruik genomen door via één zendlocatie met een zendbereik van maximaal zestig kilometer uit te zenden. Dit terwijl er reeds meer dan twee jaar verstreken is na het verwerven van de licentie. Overeenkomstig artikel 28 van het Procedurebesluit kan de licentiehouder zijn licentie met betrekking tot het niet in gebruik genomen frequentiekanaal 10 verliezen.

Een intrekking van de licentie is slechts mogelijk na de herhaaldelijke schendingen van het Mediadecreet of het Procedurebesluit. Ten aanzien van de betrokken licentiehouder gaat het om een tweede inbreuk.

De VRM bepaalt dat Norkring de toestand uiterlijk op 31 juli 2020 moet geregulariseerd hebben door aan alle voorschriften te voldoen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

omroepprogramma: het geheel van programma's en alle additioneel meegestuurde informatie dat door een omroeporganisatie op basis van een programmaschema wordt aangeboden onder een merk of titel."

"De aanbieder van een etheromroepnetwerk gebruikt de digitale capaciteit van zijn netwerk om omroepprogramma's uit te zenden."

"Licentiehouders die het hen toegekende pakket van frequentieblokken of de hen toegekende individuele of gegroepeerde frequentiekanalen niet in gebruik nemen binnen twee jaar na verwerving kunnen hun licentie verliezen overeenkomstig artikel 29."

"De Regulator kan de licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk schorsen of intrekken als de licentiehouder zich herhaaldelijk niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet of van dit besluit.

De schorsing of de intrekking wordt steeds voorafgegaan door een ingebrekestelling vanwege de algemene kamer die het omroepnetwerk de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. Het omroepnetwerk beschikt over dertig dagen om de toestand te regulariseren. Die termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naar gelang de vastgestelde inbreuk.

Op zijn verzoek wordt het omroepnetwerk gehoord."

Partij 1:
On Tower Netherlands 6 B.V.
Partij 2:
Norkring België NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 February 2020
Beslissingsnummer:
2019-043
Type procedure:
Klacht