Klacht tegen VTM (VTMNieuws) ongegrond verklaard

De VRM ontving een klacht tegen NV Medialaan. De klacht heeft betrekking op het ‘VTMNieuws’ (2 april 2016 – 13u). Volgens de klager zijn “ …de decretale voorschriften inzake onpartijdigheid [overtreden]” bij de uitzending van het item: ‘Hooligans provoceren – verboden manifestatie’ tijdens het ‘VTMNieuws’, doordat hijzelf en een groep actievoerders “[…] volkomen vooringenomen, in strijd met de werkelijkheid en partijdig werd[en] voorgesteld als ‘hooligans’ die uit zouden zijn geweest op een ‘confrontatie met de politie’”.

Volgens de klager heeft Medialaan de manifestatie en de inhoud van zijn verklaringen op geen enkele manier onpartijdig benaderd, met name door hem voor te stellen als “hooligan” en was de journaliste enkel geïnteresseerd in haar vooraf vastgelegde overtuiging.

Bij de toetsing van een uitzending aan de verplichting tot politieke en ideologische onpartijdigheid moet de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen zich beperken tot het nagaan of de gemaakte inhoudelijke keuzes op een redelijke en objectieve manier kunnen worden verantwoord, dit zonder zich evenwel in de plaats van de omroeporganisatie te stellen.

De kamer besluit dat de door Medialaan gemaakte keuzes bij de verslaggeving in kwestie redelijk en objectief worden verantwoord.

De klager is als woordvoerder van de actievoerders bovendien uitgebreid aan het woord gelaten tijdens het bewuste nieuwsitem, waardoor de reportage niet eenzijdig, maar wel evenwichtig en onpartijdig is opgebouwd, met aandacht voor de verschillende standpunten.

De VRM verklaart de klacht ontvankelijk, doch ongegrond.

Mediadecreet

“In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.”

“§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, artikel 176, 1°, en artikel 180, § 6.”

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

Partij 1:
R.V.
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 22 June 2016
Beslissingsnummer:
2016-035
Type procedure:
Klacht