2.3. Het financieel kader

Het financieel kader (begroting) van de VRM zag er in 2018 als volgt uit:

Aan ontvangstenzijde:

ESR-codeNaamBedrag (kEUR)
08.21Overgedragen overschot vorige boekjaren5.214
46.10Dotatie HB0-1HHI2AY-IS1.401
16.11Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen1.150
16.12Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen2
16.20Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid3
38.10Inkomensoverdrachten van bedrijven90
38.40Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen13
-Totaal ontvangsten7.873

De inkomsten uit de administratieve geldboetes die door de VRM worden opgelegd, komen terecht in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid. Het bedrag van de opgelegde boetes heeft bijgevolg geen rechtstreekse invloed op de werkingsmiddelen van de VRM.

Aan uitgavenzijde:

ESR-codeNaamBedrag (kEUR)
11.00Lonen1.868
12.11Vooruitbetaalde kosten20
12.11Algemene werkingskosten378
03.22Over te dragen overschot van het boekjaar5.207
41.10Terugbetaling werkingsdotatie HB0-9HHIAAY-OI110
12.11Algemene werkingskosten213
12.50Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector5
34.50Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten2
74.22Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken70
-Totaal uitgaven7.873