5.2. Marktdefinitie en -analyse / CRC

5.2.1. Algemeen kader

Het in 2002 aangenomen Europees regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken gaf de nationale regelgevende instanties (NRI’s) een aantal opdrachten, onder meer met betrekking tot het aflijnen van de relevante markten, het analyseren van deze relevante markten, en het opleggen (waar passend) van verplichtingen inzake toegang en interconnectie aan ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op 18 deelmarkten binnen de telecomsector.

Als gevolg van de federale staatsstructuur en de organisatie van de bevoegdheidsverdeling zijn er in België meerdere NRI’s actief. Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) nam de analyse van de deelmarkten 1 t.e.m. 17 voor zijn rekening. Van de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) van de Franse Gemeenschap en de Medienrat van de Duitstalige Gemeenschap werd verwacht dat zij deelmarkt 18 (i.e. Wholesale omroeptransmissiediensten voor het leveren van omroepinhoud aan eindgebruikers) analyseren.

In december 2007 werd een aanbeveling van de Europese Commissie gepubliceerd[1].  De lijst van 18 ex-ante te reguleren markten werd hierdoor tot 7 markten gereduceerd, en de vroegere deelmarkt 18 werd van de lijst geschrapt. Niettemin dienen nationale regelgevende instanties nog steeds na te gaan of markten die niet in de nieuwe lijst zijn opgenomen op grond van de nationale omstandigheden alsnog voor regelgeving ex-ante in aanmerking komen.


[1]Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische communicatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen, Pb. L. 28 december 2007, afl. 344, 65. 

Vlaanderen

Doordat het Grondwettelijk hof bij arrest[1]van 13 juli 2005 het betreffende deel van het Vlaamse mediadecreet had vernietigd, ontbrak het de VRM tot eind 2007 aan de rechtsgrond om deze taak uit te voeren. De vernietiging had betrekking op artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004, dat de artikelen 122 tot 156 van het Mediadecreet omvat. Het arrest handhaafde de gevolgen van de vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van een in gemeenschappelijk overleg tussen de federale Staat en de gemeenschappen tot stand gekomen regeling en uiterlijk tot 31 december 2005 (het “samenwerkingsakkoord”).

De rechtsgrond om de marktanalyse uit te voeren werd in 2007 alsnog aan de VRM toegekend met het artikel 2 van het decreet van 25 mei 2007 over de wijziging van sommige bepalingen van de decreten over de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005[2]. De Vlaamse Regering heeft op 9 november 2007 besloten dit artikel in werking te laten treden op 15 november 2007[3].


[1]Grondwettelijk hof, arrest nr. 128/2005, 13 juli 2005, Belgisch Staatsblad, 5 augustus 2005.

[2]Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Belgisch Staatsblad, 29 juni 2007, p.35965.

[3]Besluit  van 9 november 2007 houdende de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 25 mei 2007 houdende de wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, en van artikelen 169, §2, 7° en 8° van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, Belgisch Staatsblad, 23 november 2007, p. 58594. 

Samenwerkingsakkoord met andere NRI's

Het eerder aangehaalde samenwerkingsakkoord van 17 november 2006, is in werking getreden na de publicatie van de instemming door het federale Parlement, het Vlaams Parlement en de parlementen van de Duitstalige en de Franse Gemeenschap op respectievelijk 28 december 2006, 2 juli 2007, 6 augustus 2007 en 19 september 2007. Om te kunnen overgaan tot effectieve samenwerking was bovendien de inwerkingtreding van het (volledige) Vlaamse hersteldecreet van 15 november 2007 vereist.

Het samenwerkingsakkoord voorziet in de oprichting van een Conferentie voor Regulatoren voor de Elektronische Communicatiediensten (CRC). Op 7 juli 2008 werd het huishoudelijk reglement van de CRC door haar leden ondertekend. 

 

5.2.2. Activiteiten in 2011

Ontwerpbesluiten marktanalyse

In het voorjaar van 2010 ging de VRM over tot het analyseren van de markt van omroepsignaaltransmissie.

Op 21 december 2010 publiceerde de VRM op zijn website de ontwerptekst die betrekking had op de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandstalige landsgedeelte.

De maatregelen die de VRM ten gevolge van deze ontwerpanalyse wil opleggen aan Telenet, Tecteo (in Voeren) en Numéricable (in Drogenbos en Wemmel) zijn de volgende:

 

 • Toegang verlenen tot het digitaal platform
   
 • Toegang verlenen tot een aanbod om analoge televisie door te verkopen
   
 • Toegang verlenen tot een aanbod om breedband door te verkopen
   

Alle belanghebbenden kregen tot 18 februari 2011 de tijd om hun commentaar te geven op deze ontwerpbeslissing. De VRM ontving hierop 17 reacties. Een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging werd op 18 maart 2011 op de website van de VRM gepubliceerd.

Vervolgens werd een  aangepaste versie van de analyse meegedeeld aan de Belgische telecomregulator BIPT, en de gemeenschapsregulatoren CSA en Medienrat (zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006). Naar aanleiding van deze voorlegging werd het dossier aanhangig gemaakt bij de CRC. Tijdens een bijeenkomst van de CRC werd een aantal aanpassingen overeengekomen, vervolgens nam de CRC de ontwerpbeslissing van de VRM over. Op dezelfde CRC-bijeenkomst werden ook de ontwerpteksten van de andere regulatoren goedgekeurd en aangenomen.

Dit CRC-besluit werd op 18 juli 2011 gepubliceerd op de website van de VRM. Met de marktanalysebesluiten van juli 2011 heeft de CRC het kader gecreëerd om alternatieve operatoren toe te laten op het netwerk van de dominante operatoren. Deze nieuwe regels zouden onder andere een impact moeten hebben op het Belgische landschap van de televisieomroep en het aanbod, de prijs en de kwaliteit van de diensten aan de consumenten moeten verbeteren, aangezien zij de kabeltelevisiemarkt opengooien.

Wat de praktische realisatie betreft, dienen er door de individuele regulatoren in 2012 nog implementatiebesluiten genomen te worden. Deze moeten de grote lijnen die uitgezet zijn in het marktanalysebesluit invullen. Een implementatiebesluit bevat in essentie de instemming van de regulator met een door een dominante operator geformuleerd referentieaanbod. 

Samenwerking met andere NRI's

Het huishoudelijk reglement van de CRC voorziet in driemaandelijkse werkvergaderingen.

Voor het voorzitterschap en secretariaat werd een jaarlijkse beurtrol afgesproken. Tot september 2011 nam de VRM het voorzitterschap op zich. Nadien werd dit overgedragen aan de CSA.

In het kader van het samenwerkingsakkoord werden, naast de eerder vermelde analyses van de breedband en omroepmarkten door het BIPT aan de VRM en de andere gemeenschapsregulatoren een aantal ontwerpbeslissingen voorgelegd, namelijk documenten m.b.t.:

 • Onair mobiele telefonie in vliegtuigen
   
 •  WBA VDSL2-profielen op basis van VDSL2 17MHz
   
 • Borrealis Openbaar Trunking Netwerk
   
 • Telenor Aviation
   
 • Telenet - Tecteo Bidco 3G-licentie
   
 • Referentie-aanbiedingen BRUO
   
 • 4G en radars
   
 • Aanvang geldigheidsduur 3G
   
 • Verdeling spectrum
   
 • UMTS en LTE in 900 en 1800 Mhz£
   
 • CDE voor VDSL2
   
 • Alternatief aanbod multicast

Voor al deze dossiers formuleerde de VRM een antwoord.