Boete van 10.000 euro voor SBS Belgium (VIJF - sponsorvermelding)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 februari 2020, 16u-22u), waaronder VIJF (NV SBS BELGIUM).

Bij VIJF wordt een sponsorvermelding aangetroffen die duidelijk promotionele elementen bevat die aanzet tot consumptie. Deze boodschap gaat dan ook verder dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken. 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat SBS reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd en anderzijds met het bereikte aantal kijkers. 

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 juli 2020
Beslissingsnummer:
2020-017
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek