Boete van 750 euro voor TV Limburg voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing en een sponsorvermelding

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (30 maart 2019, 16u-19u), waaronder TV Limburg. 

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Relax’ uitgezonden, waarin productplaatsing aanwezig is. De VRM is van oordeel dat in het programma-item over het ‘ZEB Fashion Event’ rechtstreeks wordt aangespoord tot aankoop van goederen of diensten en bovendien overmatige aandacht wordt geschonken aan de producten en diensten in kwestie. TV Limburg begaat bijgevolg inbreuken op de voorwaarden die gelden voor programma’s met productplaatsing (artikel 100, § 1, 2° en 3°, van het Mediadecreet).  

Voor en na de uitzending van het programma ‘Relax’ worden ook telkens 5 sponsorboodschappen uitgezonden, waaronder een sponsorboodschap voor modezaak ‘Noba’. De VRM is van oordeel dat deze sponsorvermelding verder gaat dan het geven van meer bekendheid aan een product of een imago-ondersteunende boodschap of baseline, doordat ze rechtstreeks aanspoort om online te shoppen. Bijgevolg begaat TV Limburg ook een inbreuk op artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet.

De VRM besluit om TV Limburg voor deze inbreuken op het Mediadecreet een administratieve geldboete van 750 euro te geven. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM onder meer rekening met het gegeven dat inbreuken op de voorwaarden die gelden bij het uitzenden van productplaatsing en sponsorboodschappen ernstige inbreuken zijn.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: [...]

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;"

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 augustus 2019
Beslissingsnummer:
2019/021
Type procedure:
Beslissing