Waarschuwing voor Julie Vermeire (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Julie Vermeire op de platformdiensten Instagram, TikTok en Youtube aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 4 maart 2024 – 31 maart 2024. Het onderzoek betreft volgende profielen en kanalen:

  • ‘julievermeire’ (Instagram en TikTok)
  • ‘Lau & Julie’ (Youtube)

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Julie Vermeire online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (9 februari 2022, 18 maart 2022, 17 juni 2022 en 23 augustus 2023) werd Julie Vermeire door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.  Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ van de VRM.

Beslissing van de VRM:

Drie video’s die in de onderzochte periode werden geüpload op het TikTok- en Instagram-profiel (‘julievermeire’), bevatten commerciële communicatie die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Uit de beelden en de vaststellingen blijkt vooreerst dat bij geen enkele video de ‘platform disclosure’-functionaliteit (betaald partnerschap) werd geactiveerd. 

Bij video 2 werd verder helemaal geen aanduiding of advertentieterm toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie.

Bij video 3 werd weliswaar de vermelding “advertentie” gebruikt, maar deze was voor de kijkers niet duidelijk zichtbaar. Het woord “advertentie” werd immers niet aan het begin van de beschrijving geplaatst. De kijker dient eerst zelf op “.meer” te klikken alvorens de vermelding zichtbaar wordt tussen de uitgebreide tekst van de beschrijving. Om duidelijk te wijzen op de aanwezigheid van commerciële communicatie, dient een aanduiding duidelijk zichtbaar te zijn op het ogenblik dat de video begint te spelen.

Bij video 1 werd de vermelding “gifting” getoond, maar dit volstaat niet om de commerciële communicatie in deze video gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken in de zin van artikel 53 van het Mediadecreet. Het gegeven dat deze video deel uitmaakt van een driedelige story-reeks waarvan de overige stories wel duidelijk gemarkeerd zouden zijn geweest met “#advertentie”, kan het ontbreken van een duidelijke vermelding bij de voorliggende video niet opvangen. De verplichting om commerciële communicatie duidelijk herkenbaar te maken, geldt op elk ogenblik en de aanduiding “advertentie” dient dan ook aanwezig te zijn bij alle video’s, ook in een story-reeks, die commerciële communicatie bevatten.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving  vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dat deze inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Julie Vermeire.

De VRM besluit Julie Vermeire te waarschuwen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Julie Vermeire
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 June 2024
Beslissingsnummer:
2024-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek