VRM legt Romy Schlimbach een administratieve geldboete van 1.500 euro op (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Romy Schlimbach op de platformdienst Instagram aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 5 februari 2024 – 3 maart 2024. Het onderzoek betreft het profiel ‘romycurvy’ (Instagram).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in door Romy Schlimbach online geplaatste video’s op dit platform, zoals eerder werd vastgesteld bij VRM-beslissing 2023-011 (27 maart 2023).

Beslissing van de VRM:

Drie video’s die in de onderzochte periode werden geüpload op het Instagram-profiel (‘romycurvy’), bevatten commerciële communicatie die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt voor de kijkers.

Romy Schlimbach betwist de vaststellingen van de onderzoekscel met betrekking tot de drie voorliggende video’s niet. Zij geeft echter aan dat het gaat om menselijke fouten, met name te wijten aan haar drukke agenda en vele activiteiten, en er zeker geen sprake was van kwaad opzet.

Uit de beelden en de vaststellingen blijkt dat ondanks de aanwezigheid van commerciële communicatie in de drie video’s, bij geen enkele video de ‘platform disclosure’-functionaliteit (betaald partnerschap) werd geactiveerd. Bij twee video’s werd ook verder helemaal geen aanduiding toegevoegd die eventueel zou hebben kunnen duiden op commerciële communicatie, waardoor deze niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar was voor de volgers en kijkers.
Hoewel bij video 3 de vermelding “sponsoredcar” werd toegevoegd, volstaat dit niet om de commerciële communicatie in deze video gemakkelijk als zodanig herkenbaar te maken in de zin van artikel 53 van het Mediadecreet.

Bepaling van de sanctie

Bij het bepalen van de sanctie wordt enerzijds rekening gehouden met het gegeven dat de betroffen video’s geen aanzienlijke (financiële) voordelen hebben opgeleverd en dat zij heeft aangegeven maatregelen te hebben genomen om de inbreuken in te remediëren en in de toekomst te vermijden.

Anderzijds kan de VRM er niet aan voorbijgaan dat inbreuken op de decretale verplichting om commerciële communicatie duidelijk herkenbaar te maken, ernstige inbreuken zijn.
Bovendien werd Romy Schlimbach reeds bij eerdere beslissing gewaarschuwd voor soortgelijke inbreuken. Romy Schlimbach was dus op de hoogte van de geldende regelgeving, er is dan ook sprake van recidive.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 1.500 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Romy Schlimbach
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 June 2024
Beslissingsnummer:
2024-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek