Vernieuwde stimuleringsregeling: Vraag en Antwoord

In het kader van de vernieuwde stimuleringsregeling heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) onder meer de taak gekregen een jaarlijks overzicht op te maken van producenten die al dan niet onafhankelijk zijn op basis van artikel 2, 49°, a) en b) van het Mediadecreet. Dit overzicht bevat minimaal de producenten die de drie voorafgaande jaren productiesteun hebben aangevraagd bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Deze taak wordt vermeld in artikel 218, § 2, 25° van het Mediadecreet.

De VRM zal hiervoor input opvragen bij het VAF.

Voor producenten die deel uitmaken van een groep met daarin tevens een televisieomroeporganisatie kan zich de situatie voordoen waarin zij de afgelopen drie jaren geen productiesteun hebben aangevraagd bij het VAF (en dus niet vervat zitten in de input die de VRM opvraagt bij het VAF), maar wel in bovenstaand overzicht wensen te worden opgenomen.

In onderstaande Q&A vindt u hieromtrent een aantal vragen en bijhorende antwoorden van de administratie van de VRM terug. De uiteindelijke vermelding op de lijst blijft wel afhankelijk van een validatie door de Algemene Kamer van de VRM.

Met bijkomende vragen kan je terecht bij Yann Meiresonne ([email protected]).

 

Indien een omroep (of een investeerder) voor een klein percentage participeert in bv. een film, telt dan het hele budget van de film mee voor de 25% van de omzet? 

Neen, enkel het bedrag dat (rechtstreeks of onrechtstreeks) afkomstig is van de investeerder telt mee voor het berekenen van de 25% (= bedrag in de teller). 

Wat met internationale omzet? Telt die ook mee of telt enkel de omzet in Vlaanderen mee? 

Als noemer voor de berekening telt het gemiddelde van de omzet gerapporteerd in de laatste drie jaarrekeningen, onafhankelijk van waar die afkomstig is. 

Hoe wordt de omzet van het productiehuis bepaald? 

Dit komt neer op de vraag welke code van de jaarrekening zal gehanteerd worden als noemer van de breuk.  

Standaard zal gerekend worden met het cijfer dat in de jaarrekening vermeld staat bij code “70 omzet“ 

Indien dit cijfer niet ingevuld is, bv. omdat er dat jaar geen producties verkocht werden, maar er wel content geproduceerd werd, waarvoor er een waarde geboekt werd, zal gerekend worden met het cijfer vermeld onder “70/76 Bedrijfsopbrengsten”. In dat geval ontvingen wij wel graag enige toelichting (bv. over welke productie, voor welke omroep,) 

Om dubbeltellingen te vermijden zal er, indien er in een van de vorige jaren geen code 70 gerapporteerd werd, het gemiddelde genomen worden van de bedragen vermeld onder 70/76.

Wat met aanpassingen na 1 november? 

De lijsten die jaarlijks door de VRM gepubliceerd worden, zullen sowieso een momentopname zijnwaarop een bijdrageplichtige(dienstenverdeler, particuliere omroeporganisatie die niet-lineaire televisiediensten aanbiedt, aanbieder van videoplatformdienst) zich niet kan beroepen bij indiening van een coproductieproject.  

Voor de stimuleringsregeling zal de VRM rekening moeten houden met de bewijsstukken ingediend op het moment van de aanvraag van het coproductieproject. De stukken die voor de opname op de lijst ingediend werden, kunnen bij een ongewijzigde situatie wel “gerecycleerd” worden. 

De werkwijze van het VAF behoort volledig tot hun verantwoordelijkheid. 

Wat indien er wijzigingen in de structuur gebeurd zijn in de loop van de vorige 3 jaar? 

Er zal rekening gehouden worden met het statuut op het moment van indiening. 

Bijvoorbeeld: een producent haalt jaar 1 en 2 telkens 1.000.000,00 binnen van omroep Y, en jaar 3 300.000,00 van omroep Y en 700.000,00 van omroep Z 

In jaar 3 wordt hij overgenomen door omroep Y. 

Dan is de gemiddelde jaaromzet die producent X van de verbonden omroep Y behaalt 10%(=300.000,00 op een totaal van 3.000.000,00). 

Dus kan producent X in jaar 3 nog gekwalificeerd worden als onafhankelijk. 

Is er een verschil in definitie met de quotaregeling? 

Voor de quotaregeling geldt de definitie van het mediadecreeten niet de definitie van het BVR. Zij zijn zeer gelijklopend, buiten dat de eerste verwijst naar televisieomroep-organisaties en de tweede naar investeerders (dienstenverdelers, omroeporganisaties die niet-lineaire televisiediensten aanbieden en aanbieders van videoplatformdiensten). Het BVR biedt een extra mogelijkheid voor de producent om voor het indienen van een coproductieproject gecatalogeerd te worden als “onafhankelijk producent. 

Uit onderstaand schema in de presentatie lijkt het erop dat de producent eerst moet aantonen dat zijn gemiddelde jaaromzet uit verbonden omroep kleiner is dan 25% en als dit niet het geval is eventueel kan terugvallen op de uitzondering van de verbonden omroep met een omzet kleinder dan 10 miljoen.
We veronderstellen dat er ook onmiddelijk teruggevallen kan worden op de uitzondering voor verbonden omroepen met een omzet lager dan 10 miljoen (zelfs indien de jaaromzet uit de verbonden omroep ook lager is dan 25%)?

Schema:

Schema

 

Inderdaad, u kan er als producent voor opteren om niet aan te tonen dat uw gemiddelde jaaromzet uit verbonden omroep minder dan 25% bedraagt, maar direct aantonen dat gemiddelde omzet vande verbonden omroep minder dan 10 miljoen bedraagt.