VRM legt AVS boete op van 3.000 euro (verschillende inbreuken op het Mediadecreet)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de regionale televisieomroeporganisaties (12 november 2023, 17u-20u), waaronder de uitzendingen van AVS (vzw Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie).

De uitzendingen van AVS bevatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden.

Reportages in het programma ‘AVS Wonen’

Tijdens de onderzochte periode wordt het ‘lifestyle’-programma ‘AVS Wonen’ uitgezonden. In het programma komen verschillende reportages voor rond het thema interieur en binnenhuisinrichting. Een aantal reportages wordt door de omroeporganisatie aangeduid als publi-reportage. Andere reportages bevatten duidelijke commerciële communicatie en inhoud met een duidelijk promotioneel karakter, maar worden niet als zodanig duidelijk herkenbaar gemaakt.

Een basisregel bij het gebruik van commerciële communicatie is dat zij gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn (artikel 53 van het Mediadecreet). De manier waarop dit dient te gebeuren wordt voor bepaalde vormen van commerciële communicatie verder uitgewerkt en/of aangevuld met bijkomende verplichtingen en beperkingen.

Uit de beelden en vaststellingen blijkt dat er twee reportages worden uitgezonden die publi-reportages betreffen, of reportages met een langere duurtijd dan reclamespots waarin zowel een redactioneel/informatief aspect als een promotioneel aspect aanwezig is. Dit wordt door AVS ook onderschreven, waarbij ze omroeporganisatie tegelijkertijd toegeeft dat deze reportages niet gemakkelijk als zodanig duidelijk herkenbaar werden gemaakt, doordat in het begin geen pancarte met de vermelding “publi-reportage” werd getoond. Bijgevolg wordt een inbreuk begaan op het Mediadecreet.

Sponsorvermelding immobiliënkantoor

Tijdens de onderzochte periode worden ook enkele sponsorvermeldingen uitgezonden, waaronder één sponsorvermelding voor een immobiliënkantoor.

Sponsoring is volgens het Mediadecreet een vorm van commerciële communicatie met als doel om een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Eén van de voorwaarden waaraan een sponsorvermelding dient te voldoen, bepaalt dat zij niet rechtstreeks mag aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen. Een sponsorvermelding moet zich dan ook beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt, hetgeen niet wordt betwist door AVS, dat de betrokken sponsorboodschap een duidelijk rechtstreeks koopbevorderend element bevat. Bijgevolg wordt zo een inbreuk begaan op het Mediadecreet.

 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat inbreuken op de regels m.b.t. commerciële communicatie bij het uitzenden van reportages met een commercieel karakter niet voor het eerst bij AVS worden vastgesteld (zie eerdere beslissingen 2017-011, 2018-034, 2019-005, 2020-004 en 2022-023). Anderzijds wordt er ook rekening mee gehouden dat de vastgestelde inbreuken in voorliggend geval veeleer een beperkt karakter hebben.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Audio Video Studio Oost-Vlaamse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 April 2024
Beslissingsnummer:
2024-014
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek