Erkenning gcv 107FM (lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 014 – Antwerpen [107.0 FM], FG-Xtra) opgeheven

Korte samenvatting van de beslissing:

In het kader van de opvolging van VRM-beslissing 2022-028 legt de onderzoekscel van de VRM op 4 november 2022 aan de algemene kamer een rapport voor aangaande de uitzendingen van gcv 107FM via FG-Xtra. Dit onderzoeksrapport wordt aan vzw Radio Tele Randstad (de aanklagende partij in deze zaak) en gcv 107FM bezorgd.

Uit het onderzoek van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat in vergelijking met eerdere controles er reeds meer Nederlandstalig gesproken interventies worden uitgezonden, de gesproken presentaties en tussenkomsten blijven evenwel beperkt. Het aandeel lokale info blijft beperkt tot één interview (’s ochtends) en één korte agenda (’s avonds). Gcv 107FM blijkt vanaf 19u ’s avonds programma’s in het Engels uit te zenden. 

Beoordeling door de VRM:

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden tenzij ze – waar toegestaan en desgevallend met inachtneming van een wachtperiode – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen.

Gcv 107FM werd erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 014 – Antwerpen [107.0 FM] bij ministerieel besluit van 5 april 2019. Deze erkenning werd verleend op basis van het door gcv 107FM ingediende erkenningsdossier. Met name de motivering bij de door gcv 107FM voorgenomen inhoud van de uitzendingen is van belang voor de voorliggende procedure.

Op 23 februari 2022 ontving de VRM een schrijven van gcv 107FM waarin onder mee wordt gemeld dat zij enkele wijzigingen heeft aangebracht aan de invulling van haar programmaschema. Gcv 107FM geeft aan dat de gepresenteerde (redactionele) content tijdens haar programma’s drastisch is teruggedrongen, maar zij niettemin geen zuivere non-stop radio is geworden. Overdag, tijdens de werkuren, zou zij de voorkeur geven aan “een continue muziekstroom”, met vrijwel enkel nog naar de avond toe programma’s met een beperkte presentatie (met uitzonder van live-uitzendingen bij speciale events).

Bij gcv 170FM werden intussen reeds tot driemaal toe inbreuken vastgesteld op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet door schending van het erkenningsdossier en de erkenningsvoorwaarden, waarbij haar telkens de kans werd geboden om aan haar decretale verplichtingen te voldoen.

Bij de laatste gelegenheid werd bij VRM-beslissing nr. 2022/028 van 26 september 2022 evenwel vastgesteld dat gcv 107FM niettemin enkele aanpassingen in de positieve zin had doorgevoerd. Gcv 107FM zond nog steeds veel non-stop muziek uit, met een gebrek aan actieve programmatie, maar zij bracht wel overdag elk uur nieuwsbulletins en in beperkte mate ook lokale informatie en nieuws en zond ook overdag programma’s uit met Nederlandstalige presentatie.

Uit het laatste luisteronderzoek op 4 november 2022 blijkt dat verschillende van deze aanpassingen in positieve zin, weer zijn teruggeschroefd.

De VRM besluit dat dergelijke uitzendingen duidelijk niet overeenstemmen met de basisvoorwaarden voor de erkenning van gcv 107FM. Met name de lokale en culturele informatie ontbreekt bijna volledig en komt helemaal niet tegemoet aan de toezeggingen uit het erkenningsdossier. Ook het beloofde aanbod aan diverse en kwalitatieve programma’s (zonder een “babbelradio” te willen zijn), met verschillende categorieën die een uitgesproken identiteit zouden moeten hebben ten aanzien van elkaar, is compleet afwezig. Hetzelfde geldt voor de toegezegde afwisseling in items, journalistieke vormen en muziek binnen de programma's.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat gcv 107FM nog steeds inbreuken begaat op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet en de aangeklaagde schending van het erkenningsdossier en de -voorwaarden blijft voortduren. Gcv 107FM heeft bijgevolg eens te meer nagelaten om de toestand te regulariseren.

De VRM heeft gcv 107FM intussen driemaal in gebreke gesteld en de kans geboden om aan alle voorschriften te voldoen.  De uiterlijke datum voor regularisatie liep tot 1 november 2022, waardoor de totale termijn die gcv 107FM werd geboden bijna een jaar bedraagt. Gcv 107FM heeft echter ondanks de geboden kansen maar in zeer beperkte mate aanpassingen aan haar uitzendingen doorgevoerd. Gcv 107FM komt nog steeds grotendeels tekort aan haar decretale verplichtingen en begaat nog altijd inbreuken op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. Gcv 107FM brengt ook geen elementen aan om de VRM ervan te overtuigen dat zij alsnog op korte termijn bijkomende inspanningen zou doen om aan alle voorschriften te voldoen.

Aangezien een bijkomend uitstel om zich te conformeren aan de erkenningsvoorwaarden en het -dossier, gezien de grote tekortkomingen, het tijdsverloop en de eerder geboden kansen, niet langer redelijk kan worden verantwoord, meent de VRM dat de erkenning van gcv 107FM dient te worden opgeheven.

Partij 1:
VZW Radio Tele Randstad
Partij 2:
gcv 107FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 1 February 2023
Beslissingsnummer:
2022-039
Type procedure:
Klacht