VRM legt FG-Xtra boete op van 1.250 euro. FG-Xtra dient uiterlijk op 1 november 2022 de toestand te regulariseren.

Korte samenvatting van de beslissing:

Wat vooraf ging:

VZW Radio Tele Randstad diende op 28 juli 2021 een klacht in tegen lokale radio-omroeporganisatie gcv 107FM (roepnaam: FG-Xtra). Volgens de klagende partij leefde gcv 107FM haar erkenningsdossier en de daarbij horende erkenning voor frequentiepakket 014 niet na.

Bij VRM-beslissing 2021-043 (22 november 2021) verklaarde de algemene kamer van de VRM de klacht van vzw Radio Tele Randstad ontvankelijk en gegrond. FG-Xtra zond immers overdag enkel muziek uit, zonder nieuwsblokken en presentatie.

Gcv 107FM werd in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren door uiterlijk op 15 januari 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

In opvolging van deze beslissing werden de uitzendingen van FG-Xtra op 18 januari 2022 opnieuw gemonitord door de VRM.

Bij VRM-beslissing 2022-008 van 28 maart 2022 heeft de algemene kamer van de VRM op basis van dit onderzoek beslist dat gcv 107FM nog steeds inbreuken begin op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet. De schending van het erkenningsdossier en de -voorwaarden bleef voortduren.  Zo bleek dat gcv 107FM nog steeds geen nieuwsuitzendingen uitzond en geen lokale informatie bracht, er overdag geen presentatie was en non-stop muziek werd gespeeld, de programma’s in de vooravond werden in het Engels aangekondigd en hadden geen berichtgeving.

Gcv 107FM werd bijgevolg nogmaals in gebreke gesteld om de toestand uiterlijk op 15 mei 2022 te regulariseren.

Opvolging door de VRM:

In het kader van de opvolging van VRM-beslissing 2022-008 werden de uitzendingen van FG-Xtra op 17 mei 2022 gedurende vierentwintig uur gemonitord door de onderzoekscel van de VRM.

Uit dit luisteronderzoek blijkt dat gcv 107FM in vergelijking met eerdere luisteronderzoeken, enkele aanpassingen in positieve zin heeft doorgevoerd. Zo brengt Gcv 107FM overdag elk uur nieuwsbulletins en in beperkte mate ook lokale informatie en nieuws. Zij zendt ook overdag, in een ochtendblok (drie uren) en in een middagblok (vier uren), programma’s uit met Nederlandstalige presentatie.

Uit het luisteronderzoek blijkt echter ook dat er nog steeds veel non-stop muziek wordt uitgezonden en er een gebrek is aan actieve programmatie. Dergelijke uitzendingen (nog afgezien van de aanwezige programma’s met Engelse presentatie of de vermeende gestructureerde eenvormigheid), stemmen niet overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning, noch met de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier van gcv 107FM waarop het erkenningsbesluit is gesteund.

Bijgevolg besluit de VRM dat gcv 107FM nog steeds inbreuken begaat op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet en dat de aangeklaagde schending van het erkenningsdossier en de -voorwaarden blijft voortduren. Gcv 107FM heeft bijgevolg nagelaten, ondanks de geringe verbeteringen die werden vastgesteld, om in opvolging van de ingebrekestelling bij VRM-beslissing 2022-008 de toestand volledig te regulariseren.

Bij het bepalen van de sanctie wordt er enerzijds rekening mee gehouden dat eerdere ingebrekestellingen op zich gcv 107FM er niet toe hebben aangezet om aan alle voorschriften te voldoen. Anderzijds lijkt gcv 107FM wel inspanningen te doen in richting van regularisatie met het uitzenden van nieuwsuitzendingen, bepaalde lokale informatie en meerdere uren gepresenteerde programma’s.

De algemene kamer van de VRM legt gcv 107FM dan ook een administratieve geldboete op van 1.250 euro met de verplichting om de toestand uiterlijk op 1 november 2022 te regulariseren. Na het verstrijken van die termijn stelt gcv 107FM zich bloot aan de intrekking van haar erkenning als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 014 – Antwerpen [107 FM], overeenkomstig artikel 39 van het Procedurebesluit.

Partij 1:
VZW Radio Tele Randstad
Partij 2:
Gcv 107FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 October 2022
Beslissingsnummer:
2022-028
Type procedure:
Klacht