Inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet: VRM legt Radio Expres boete op van 750 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

Ter gelegenheid van luistercontroles in de provincie Antwerpen stelt de onderzoekscel van de VRM meermaals vast dat de uitzendingen door Radio Expres  op ruime afstand van de vergunde lokaliteit storingsvrij te beluisteren zijn.

Omdat er aanwijzingen zijn dat het zendgedrag van Radio Expres niet in overeenstemming lijkt te zijn met de toegekende zendvoorwaarden, verzoekt de VRM het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) een controle uit te voeren naar de uitzendingen van Radio Expres.

Het BIPT komt op 18 februari 2022 ter plaatse en stelt vast dat:

  • Het vergunde zendtoestel vervangen is en het vermogen ingesteld staat op 43 Watt i.p.v. de vergunde 5 Watt. Er wordt bijgevolg uitgezonden met een veelvoud van het vergunde vermogen.
  • Slechts 1 zendantenne is gemonteerd i.p.v. 2 zendantennes zoals vergund.

Radio Expres betwist niet dat zij bij de controle op 18 februari 2022 te sterk en met een niet-vergund zendtoestel uitzond. De omroeporganisatie betwist evenwel dat zij zelf het te hoog vermogen zou hebben ingesteld. Volgens de omroeporganisatie lijkt een manipulatie van de zender haar “niet onaannemelijk”.

De radio-omroeporganisatie geeft verder aan dat zij intussen een aanpassing van de zendvergunning heeft aangevraagd met één antenne en het correcte zendtoestel.

Beoordeling door de VRM:

Erkende lokale radio-omroeporganisaties dienen bij het in FM uitzenden een technische uitrusting te gebruiken die conform de wettelijke en decretale voorschriften is en dienen zich te houden aan de bepalingen van de zendvergunning.

Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM, en de controle door het BIPT, blijkt duidelijk dat Radio Expres met een veelvoud van het vergunde zendvermogen en met een niet-vergunde zender heeft uitgezonden.:

Een radio-omroeporganisatie blijft steeds verantwoordelijke voor de technische apparatuur en het correct naleven van de zendvergunning. Indien een radio-omroeporganisatie ongewenst bezoek van de zendinstallaties en manipulaties door deren vermoedt, dient zij hiertegen onmiddellijk de nodige actie te ondernemen evenals het vermogen opnieuw correct in te stellen.

Ook het feit dat intussen een gewijzigde zendvergunning is aangevraagd, verandert niets aan de vaststellingen. Temeer daar de wijziging pas werd aangevraagd op 4 mei 2022 en dus na de opstart van de huidige procedure op tegenspraak. Iedere wijziging moet steeds vooraf aan de VRM worden voorgelegd en kan pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepast zendvergunning van de VRM, zo ook wat betreft de wijziging van de zender en het aantal antennes.

De VRM besluit dat Radio Expres inbreuken op artikel 135 van het Mediadecreet heeft begaan door het niet-respecteren van de voorwaarden van de zendvergunning en een technische uitrusting te gebruiken die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is.

De VRM beschouwt het miskennen van de zendvergunning, al dan niet bewust, als een zware inbreuk. De orde binnen het radiolandschap, zoals die gecreëerd wordt door het frequentieplan van de Vlaamse Regering, en het zendcomfort van andere radio-omroeporganisaties worden immers verstoord of zelfs teniet gedaan indien een radio zich niet houdt aan de voorwaarden van zijn zendvergunning.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de moeilijke economische situatie ten gevolge van de coronacrisis. Anderzijds blijkt Radio Expres, al eerder betrokken was in een procedure waarbij de radio gesanctioneerd werd. Het betrof echter geen inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet waardoor er geen sprake is van recidive.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Expres
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 June 2022
Beslissingsnummer:
2022-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek