Niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap; VRM legt VTM geldboete op van 15.000 euro (De Bende van Jan De Lichte)

Korte samenvatting van de beslissing:

De aflevering van ‘De Bende van Jan De Lichte’  (5 december 2021 – VTM) werd door de onderzoekscel van de VRM onderzocht. De aanleiding voor het onderzoek zijn de aanwijzingen dat de uitzending van de aflevering gepaard gaat met een sponsorvermelding met een promotioneel karakter.

Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggend feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat.

De VRM besluit dat de inhoud van de sponsorboodschap duidelijk verder gaat dan het geven van meer bekendheid aan de naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten. De spot beperkt zich niet tot het tonen van producten uit het gamma van het merk of het louter geven van informatie over de producten.

Door de combinatie van auditieve vermeldingen van positieve eigenschappen van het product in de sponsorboodschap en een aantrekkelijke beeldvorming, worden de producten in kwestie specifiek aangeprezen. Op deze manier wordt in de sponsorboodschap rechtstreeks aangespoord tot aankoop van het betrokken product.

De VRM besluit dan ook dat de uitgezonden sponsorvermelding een wervend karakter heeft, de kijkers rechtstreeks aanspoort tot aankoop en niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het marktaandeel van het omroepprogramma en het gegeven dat bij DPG Media reeds herhaaldelijke gelijkaardige inbreuken werden vastgesteld die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd.

De VRM legt VTM een administratieve geldboete van 15.000 euro op.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 February 2022
Beslissingsnummer:
2022-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek