9.4. Samenwerking tussen regulatoren

De VRM, de FOD Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit zijn verschillende instanties die (beleids)informatie verzamelen over media. Wanneer er omwille van convergentie moet samengewerkt worden tussen de verschillende beleidsniveaus en instanties verloopt dit soms stroef, omdat de instanties gebonden zijn aan strikte regels m.b.t. het uitwisselen van informatie, met name als die een vertrouwelijk karakter heeft.

Ook met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zijn er bepaalde bevoegdheidsraakvlakken, wat betreft het beschermen van de gegevens van Vlaamse mediaconsumenten.

In de buurlanden zien we steeds meer voorbeelden van regulatoren die samenwerkingsverbanden opstarten.

Zo werd in juli 2020 in het Verenigd Koninkrijk het Digital Regulation Cooperation Forum (DRCF) gelanceerd. Dit forum, dat de mededingingsautoriteit (CMA), de geconvergeerde media- en telecomtoezichthouder (Ofcom) en de gegevensbeschermingsautoriteit (ICO) bijeenbrengt, heeft tot doel de samenwerking en coördinatie tussen deze drie autoriteiten te ondersteunen en coherente, geïnformeerde en responsieve regulering van de Britse digitale economie tot stand te brengen en tegelijkertijd de wereldwijde impact en positie van het Verenigd Koninkrijk te versterken. De drie autoriteiten bundelen hun krachten om hun vaardigheden en expertise met betrekking tot het online landschap te verbeteren om beleidsvorming beter te informeren, te anticiperen op veranderingen en innovatie te bevorderen en tegelijkertijd de internationale samenwerking te versterken.

In 2021 gingen in Nederland ook de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale activiteiten te versterken. Ze starten daarvoor het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). Binnen SDT wisselen de regulatoren kennis en ervaring uit op gebieden als kunstmatige intelligentie, algoritmen, gegevensverwerking, online design, personalisatie, manipulatie en misleidende praktijken. Ze investeren gezamenlijk in kennis, expertise en skills en gaan na waar zij elkaars werk in handhavingprocedures kunnen versterken, bijvoorbeeld door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Per 1 januari 2022 heeft in Frankrijk de mediaregulator (CSA) de online copyrightautoriteit (Hadopi) opgeslorpt. Dat leidde tot een regulator met een bredere autoriteit: l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Naast het voortzetten van de eerdere missies van de CSA, bv. het behoud van mediapluralisme, is het ontworpen om passende antwoorden te bieden op de uitdagingen die gesteld worden bij de regulering en het systemisch toezicht op de onlinesfeer en onlineplatforms.

Dergelijke samenwerking is essentieel omdat nieuwe Europese regels kunnen leiden tot verplichtingen voor bedrijven, wat gevolgen zal hebben voor meerdere toezichthouders. Het lijkt dan ook aangewezen om samenwerking tussen verschillende regulatoren te faciliteren. In dit kader is het aangewezen om decretaal te verduidelijken dat de VRM informatie kan uitwisselen met andere bevoegde instanties, zoals onder meer bepaald in de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.