Gcv 107FM (FG-Xtra – 107.0 Antwerpen) dient zich uiterlijk op 15 januari 2022 te conformeren aan de regelgeving (klacht vzw Radio Tele Randstad)

Korte samenvatting van de beslissing

Op 28 juli 2021 dient vzw Radio Tele Randstad een klacht in tegen lokale radio-omroeporganisatie gcv 107FM (roepnaam: FG-Xtra).

Volgens de klagende partij leeft gcv 107FM haar erkenningsdossier en de daarbij horende erkenning voor frequentiepakket 014 niet na.

Op 5 oktober 2021 heeft de onderzoekscel van de VRM in het kader van de voorliggende klacht een controleverslag voorgelegd met betrekking tot de uitzendingen van FG-Xtra op de frequentie 107.0 FM (Antwerpen).

De onderzoekscel van de VRM heeft op 5 oktober 2021 (9u-15u, 18u-19u30 en 22u-23u30) de uitzendingen beluisterd. De vaststellingen van de onderzoekscel komen overeen met deze op andere momenten waarop de zender werd beluisterd, namelijk:

  • 31 augustus (voormiddag)
  • 23 september (voormiddag)
  • 28 september (namiddag)
  • 6 oktober (avond)

Volgens de onderzoekscel van de VRM staan de vaststellingen haaks op de oorspronkelijke programmatie zoals deze voorgesteld werd in de aanvraag, waarin wordt verwezen naar jongerenprogramma’s, redactionele programma’s met cultuur, lokale info en sport, muziekprogramma’s en hitlijsten en live-uitzendingen.

Beoordeling ten gronde

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen mogen er in ieder geval nooit toe leiden dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de lokale radio-omroeporganisatie is erkend.

Gcv 107FM is erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 014 – Antwerpen [107.0 FM] bij ministerieel besluit van 5 april 2019. Deze erkenning is gebeurd op basis van het kandidaatstellingsdossier dat gcv 107FM had ingediend na publicatie van de oproep op 13 februari 2018.

Sindsdien heeft de VRM, hoewel gcv 107FM  het tegendeel beweert, geen kennisgevingen of aanvragen ontvangen dat zij wijzigingen zou willen aanbrengen in de gegevens vermeld in het erkenningsdossier. Dit betekent dat gcv 107FM zich dus niet alleen aan de basisvoorwaarden dient te houden, maar ook aan alle andere gegevens uit haar oorspronkelijke erkenningsdossier.

De onderzoekscel van de VRM heeft naar aanleiding van de klacht vastgesteld dat FG-Xtra overdag enkel muziek uitzendt, zonder nieuwsblokken en presentatie. Dit wordt ook toegegeven door gcv 107FM. Dergelijke uitzendingen stemmen duidelijk niet overeen met de basisvoorwaarden voor erkenning, noch met de inhoud en het profiel uit het erkenningsdossier van gcv 107FM waarop het erkenningsbesluit is gesteund. Hieruit volgt dat gcv 107FM inbreuken heeft begaan op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet.

Artikel 39 van het Procedurebesluit bepaalt dat de VRM de erkenningen van de particuliere radio-omroeporganisaties kan intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet, Procedurebesluit of de erkenningsvoorwaarden.

Een intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen.

De VRM besluit dat de klacht van VZW Radio Tele Randstad tegen gcv 107FM ontvankelijk en gegrond is.

Gcv 107FM krijgt uiterlijk tot 15 januari 2022 de tijd om zich te conformeren aan de regelgeving.

Partij 1:
VZW Radio Tele Randstad
Partij 2:
Gcv 107FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 November 2021
Beslissingsnummer:
2021-043
Type procedure:
Klacht