Gcv Oorstrelend (Radio 77 – 102.6 FM Sint-Niklaas) dient zich uiterlijk op 15 januari 2022 te conformeren aan de regelgeving (klacht vzw Radio Tele Randstad)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving twee klachten (20 juli 2021 en 6 oktober 2021) van vzw Radio Tele Randstad tegen gcv Oorstrelend.

De klachten hebben betrekking op de erkenning van gcv Oorstrelend als lokale radio-omroeporganisatie (roepnaam: Radio 77) voor het frequentiepakket 130 (Sint-Niklaas 102.6 FM). In de eerste klacht geeft de klager aan dat gcv Oorstrelend het erkenningsdossier en de daarbij horende erkenningen voor frequentiepakket 130 niet naleeft. In de tweede klacht geeft de klager aan dat gcv Oorstrelend de uitzendingen volledig gestaakt zou hebben.

Op 20 oktober 2021 heeft de onderzoekscel van de VRM een controleverslag voorgelegd met betrekking tot de uitzendingen op Radio 77 op de frequentie 102.6 FM te Sint-Niklaas. Op die datum konden geen uitzendingen van Radio 77 op de vermelde frequentie worden waargenomen.  Ook tijdens eerdere controles (25 augustus, 2, 8, 17 en 28 september en 13 en 20 oktober 2021) konden geen uitzendingen worden waargenomen. De onderzoekscel besluit dan ook dat de zender al minstens twee maanden uit de lucht is.

Beoordeling ten gronde:

Lokale radio-omroeporganisaties moeten zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden en het erkenningsdossier houden, tenzij ze – waar toegestaan – via kennisgeving aan de VRM wijzigingen aanbrengen. Wijzigingen mogen er in ieder geval nooit toe leiden dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de lokale radio-omroeporganisatie is erkend.

Lokale radio-omroeporganisaties hebben ook tot taak om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

Uit de controles door de onderzoekscel van de VRM blijkt dat er helemaal geen uitzendingen van Radio 77 kunnen worden waargenomen op 102.6 FM in Sint-Niklaas. Op de hoorzitting geeft gcv Oorstrelend toe dat zij sedert het begin van de zomer niet langer uitzending verzorgt op de frequentie 102.6 FM – Sint-Niklaas. De reden hiervoor ligt in een blikseminslag die de zendinstallatie heeft beschadigd. Vooralsnog blijken de financiële middelen te ontbreken om de nodige herstellingen uit te voeren. Gcv Oorstrelend geeft aan tegen 1 januari 2022, of uiterlijk tegen 31 januari 2022 opnieuw te zullen kunnen uitzenden.

De klachten van vzw Radio Tele Randstad tegen gcv Oorstrelend zijn bijgevolg ontvankelijk en gegrond, gelet op het niet voldoen aan de uitzendverplichtingen. Het ontbreken van enige vorm van uitzendingen, betekent dat verder onderzoek naar de andere onderdelen van de klachten niet meer vereist is.

Artikel 39 van het Procedurebesluit bepaalt dat de VRM de erkenningen van de particuliere radio-omroeporganisaties kan intrekken als de betrokkene zich niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet, Procedurebesluit of de erkenningsvoorwaarden.

Een intrekking wordt altijd voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen.

Gcv Oorstrelend krijgt bijgevolg uiterlijk tot 15 januari 2022 de tijd om zich te conformeren aan de regelgeving.

Partij 1:
VZW Radio Tele Randstad
Partij 2:
Gcv Oorstrelend
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 November 2021
Beslissingsnummer:
2021-042
Type procedure:
Klacht