VRM legt GCV EKW Media boete op van 1.250 euro met de verplichting om zich uiterlijk tegen 1 december 2021 aan het Mediadecreet te conformeren (niet uitzenden op de frequentie Wuustwezel 107.2 FM)

Korte samenvatting van de beslissing:

De feiten: 

GCV EKW Media werd bij ministerieel besluit van 25 november 2019 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 060 – Essen [105.5 FM] en Wuustwezel [107.2 FM].

GCV EKW Media diende uiterlijk op 25 november 2020, binnen het jaar na de datum van ingang van de erkenning, uit te zenden.

De onderzoekscel van de VRM heeft op 5 januari 2021 een eerste keer vastgesteld dat de lokale radio-omroeporganisatie enkel te Essen [105.5 FM] en niet te Wuustwezel [107.2 FM] uitzendingen verzorgt, ook al beschikte zij sedert 21 augustus 2020 over zendvergunningen voor beide frequenties.

Tijdens controles door de onderzoekscel van de VRM op 2 april en 18 mei 2021 blijkt dat deze situatie onveranderd is.

De VRM ontvangt op 31 mei 2021 van GCV EKW Media een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning voor Wuustwezel [107.2 FM], met het oog op een verhuis van de zendlocatie.

Deze aanvraag is nog niet behandeld, aangezien GCV EKW Media niet langer beschikt over een rechtsgeldig adres van maatschappelijke zetel (zie VRM-beslissing 2021-038). 

 

Beoordeling door de VRM:

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden (artikel 133, § 1, eerste lid, en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet).

De algemene kamer van de VRM kan sancties opleggen bij het overtreden van deze bepalingen (artikel 228, eerste lid, van het Mediadecreet).

In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken (artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet).

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken (artikel 39 van het Procedurebesluit).

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve intrekking van haar erkenning door de VRM.

Vóór 12 februari 2021 bepaalde het Mediadecreet in dat verband dat “[a]s de […] lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken […]” (vroeger artikel 134, tweede lid, van het Mediadecreet).

Bij decreet van 12 februari 2021 werd deze bepaling vervangen door “[a]ls de […] lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken” (huidig artikel 134, § 6, van het Mediadecreet).

Deze wijziging werd ingegeven door het gegeven dat radio-omroeporganisaties soms moeilijkheden ondervinden om zendlocaties te vinden.

Uit de vaststellingen van de VRM blijkt dat GCV EKW Media slechts uitzendingen verzorgt op één van de twee aan haar toegewezen frequenties. Deze vaststellingen worden niet betwist door GCV EKW Media.

Sedert haar erkenning op 25 november 2019 zijn dus bijna twee jaar verstreken zonder dat GCV EKW Media is overgegaan tot het verzorgen van uitzendingen te Wuustwezel [107.2 FM]. Zij beschikt nochtans sinds 21 augustus 2020 over de door haar gevraagde zendvergunning. Moeilijkheden bij het vinden van een zendlocatie (om desgevallend een langere termijn te verantwoorden om aan de uitzendverplichtingen te voldoen), lijken alvast niet te hebben gespeeld.

GCV EKW Media is bovendien meermaals gewezen op haar uitzendverplichtingen. Zij werd reeds tweemaal in gebreke gesteld waarbij haar een regularisatietermijn werd geboden om aan haar verplichtingen te voldoen. GCV EKW Media heeft deze mogelijkheden echter niet aangegrepen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Bij het bepalen van de sanctie wordt er enerzijds rekening mee gehouden dat eerder aanmaningen GCV EKW Media er niet toe hebben aangezet om de haar toegewezen frequentie te Wuustwezel in gebruik te nemen. Anderzijds heeft GCV EKW Media wel een (gebrekkige) aanvraag tot wijziging van zendvergunning ingediend, met het oog op het verzorgen van uitzendingen op 107.2 FM te Wuustwezel.

De algemene kamer van de VRM legt dan ook een administratieve geldboete van 1.250 euro op. GCV EKW Media wordt verplicht om zich uiterlijk tegen 1 december 2021 aan het Mediadecreet te conformeren. Na het verstrijken van die termijn stelt zij zich bloot aan de intrekking van haar erkenning als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 60 – Essen [105.5 FM] en Wuustwezel [107.2 FM]

Partij 1:
VRM
Partij 2:
GCV EKW Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 November 2021
Beslissingsnummer:
2021-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek