Waarschuwing voor BV Telenet (ontbreken sponsoridentificaties en wervend karakter van een sponsorvermelding)

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM onderzocht de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (17 maart 2021, 18u-24u), waaronder Play Sports Open (BV Telenet).

Bij de controle wordt vastgesteld dat er sponsorvermeldingen worden uitgezonden die geen sponsoridentificatie bevatten. Er wordt ook een sponsorboodschap uitgezonden die een wervend karakter heeft. 

Ontbreken van sponsoridentificaties

Artikel 91, eerste lid, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringsovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat er sponsorvermeldingen werden uitgezonden die geen duidelijk identificerend element als sponsor bevat. Dit wordt niet betwist door Telenet. 

Wervend karakter sponsorvermelding

Uit de definities van artikel 2, 5° en 41°, van het Mediadecreet volgt dat sponsoring een vorm van commerciële communicatie is met als doel om een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM dient steeds in concreto te beoordelen, op basis van het geheel van voorliggende feiten, of een sponsorvermelding al dan niet een rechtstreeks koopbevorderende boodschap bevat, hetgeen volgens de decretale sponsorbepalingen en met name artikel 91, eerste lid, 2°, van het Mediadecreet verboden is.

Tijdens de controle blijkt een sponsorvermelding te zijn uitgezonden die een wervend karakter heeft, de kijker rechtstreeks aanspoort tot aankoop en dus niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM voor beide inbreuken rekening met het gegeven dat zich in het verleden geen gelijkaardige inbreuken hebben voorgedaan.

Bijgevolg wordt BV Telenet gewaarschuwd voor de vastgestelde inbreuken.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BV Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 July 2021
Beslissingsnummer:
2021-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek