Boete van 7.500 euro voor VRT (sponsorvermeldingen de Nachtwacht)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde het kinderprogramma ‘De Nachtwacht’ via het online videoplatform VRT NU (13 februari 2020).

Op het ogenblik van het onderzoek werden 6 afleveringen van dit programma op VRT NU aangeboden. De afleveringen worden telkens voorafgegaan en afgesloten door twee sponsorvermeldingen. Eén van de sponsorvermeldingen is afkomstig van een biermerk. 

Artikel 92, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma’s geen sponsorvermeldingen mogen plaatsvinden. Bovendien stelt artikel 94 van het Mediadecreet dat kinderprogramma’s niet mogen gesponsord worden door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van alcoholhoudende dranken

De vaststellingen worden niet betwist door de VRT. 

De VRM besluit een administratieve geldboete van 7.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"In dit decreet wordt verstaan onder []

19° kinderprogramma een programma dat zich voornamelijk richt tot kinderen, wat onder meer kan blijken uit de inhoud, het tijdstip van uitzenden, de vormgeving, de presentatie en de wijze van aankondiging."

"De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden."

"Kinderprogramma's mogen niet worden gesponsord door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van alcoholhoudende dranken."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 July 2020
Beslissingsnummer:
2020-019
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek