Waarschuwing voor NV DPG Media

Korte samenvatting van de beslissing

De onderzoekscel van de VRM legt aan de algemene kamer een rapport voor aangaande de niet-lineaire uitzending van de reeks ‘Gina & Chantal’. Deze 10-delige reeks is een coproductieproject dat door NV Telenet, samen met NV Medialaan (nu NV DPG Media) werd ingediend in het kader van de stimulerings- of investeringsverplichting voor de dienstenverdelers . Het coproductieproject werd op 27 maart 2017 door de VRM erkend.

‘Gina & Chantal’ werd vanaf 1 augustus 2019 niet-lineair beschikbaar gesteld op het online videoplatform VTM GO van NV DPG Media. Elke donderdag werden op die manier twee afleveringen vrijgegeven, zodat de reeks in zijn geheel online te zien was voordat zij lineair op televisie via het omroepprogramma VTM werd uitgezonden (vanaf 2 september 2019).

Artikel 6, 6°, van het Uitvoeringsbesluit gaat als volgt:

“Om in aanmerking te komen als vorm van bijdrage tot de productie van audiovisuele werken via een coproductie, moeten de coproductieprojecten aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen:

[…]

6° de rechten van de participerende dienstenverdeler op de audiovisuele productie wordt als volgt geregeld:

a)      de gerealiseerde coproductieprojecten kunnen alleen lineair en alleen door een televisieomroeporganisatie in open net worden uitgezonden

[…]

Beoordeling

De stimuleringsregeling, ingevoerd bij decreet van 17 januari 2014, wil via de bijdrageplicht van de dienstenverdeler in de audiovisuele sector, de leefbaarheid van het omroepbestel en de audiovisuele productiehuizen in Vlaanderen verhogen. De beoogde doelstelling en ratio legis van deze stimuleringsregeling is de kwetsbaarheid te beperken van lokale, vaak kleine, productiehuizen en hiermee bijgevolg de kwaliteit, diversiteit en pluriformiteit van de media garanderen hetgeen uiteindelijk eveneens ten goede komt van de omroeporganisaties.

De VRM oordeelt dat in de huidige stand van de regelgeving en zijn ratio legis er in het kader van de stimuleringsregeling dan ook geen voorafgaande uitzendingen mogelijk kunnen zijn van het coproductieproject in Vlaanderen, niet door de participerende partijen en evenmin door derde partijen die niet participeren.

Bijgevolg wordt niet beantwoordt aan de bepaling dat het gerealiseerde coproductieproject alleen lineair en alleen in open net kan worden uitgezonden. NV DPG Media heeft dan ook een inbreuk begaan op artikel 6, 6°, a), van het Uitvoeringsbesluit door het niet-lineair aanbieden van de reeds ‘Gina & Chantal’ voorafgaand aan de lineaire uitzending.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat voor de eerste keer een inbreuk van deze wordt vastgesteld bij NV DPG Media (of diens voorganger NV Medialaan). Daarom is een waarschuwing een gepaste sanctie.

Mediadecreet

Art. 184/1. § 1. Iedere dienstenverdeler die een of meerdere omroepdiensten van een of meerdere televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, op lineaire of niet-lineaire wijze ter beschikking stelt van het publiek, neemt deel aan de productie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een financiële bijdrage aan de coproductie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een gelijkwaardige financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, opgericht bij het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds. Deze bijdrage wordt door het Vlaams Audiovisueel Fonds besteed aan Vlaamse, kwalitatieve onafhankelijke producties in reeksvorm, die tot stand komen in coproductie met de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en/of de in Vlaanderen erkende en/of aangemelde televisieomroeporganisaties en waarover de Vlaamse Regering met het Vlaams Audiovisueel Fonds een beheersovereenkomst sluit.

De dienstenverdeler brengt het Vlaams Audiovisueel Fonds, de Vlaamse Regulator voor de Media en de Vlaamse Regering ieder jaar vóór 15 februari met een ter post aangetekende brief op de hoogte van de door hem gekozen vorm van deelname, bij gebrek waaraan hij geacht wordt gekozen te hebben voor participatie door middel van een financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 2. De in § 1 vermelde financiële bijdrage aan coproductie neemt de vorm aan van
coproductieprojecten die voor beoordeling van de ontvankelijkheid en erkenning worden voorgelegd aan de Vlaamse Regulator voor de Media. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten met betrekking tot de procedure voor indiening van de coproductieprojecten alsook met betrekking tot de beoordeling van de ontvankelijkheid en de erkenning van deze coproductieprojecten. De Vlaamse Regering bepaalt tevens de nadere modaliteiten met betrekking tot de procedure voor de financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 3. Het forfaitaire bedrag van de deelname van elke dienstenverdeler aan de productie van audiovisuele werken, vermeld in paragraaf 1, bedraagt 3 miljoen euro per jaar. In afwijking daarvan kan de dienstenverdeler opteren voor een deelname voor een bedrag van 1,3 euro per abonnee in het Nederlandse taalgebied, berekend op grond van de meest recente en door de Vlaamse Regulator voor de Media aanvaarde gegevens die werden meegedeeld in uitvoering van artikel 182. Worden die gegevens niet adequaat aangeleverd, dan zal de forfaitaire bijdrage verschuldigd zijn.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden door de Vlaamse Regering jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen,en dit voor het eerst in 2015. Hierbij wordt het prijsindexcijfer van januari in aanmerking genomen.

Een dienstenverdeler waarvan blijkt dat hij met toepassing van § 2 voor de betrokken periode onvoldoende investeringen in coproductieprojecten heeft voorgelegd aan de Vlaamse Regulator voor de Media, is gehouden tot de financiële bijdrage, als bedoeld in § 1, aan het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het volledige bedrag als bedoeld in die paragraaf zonder aftrek van de reeds voorgelegde investeringen.

Heeft de dienstenverdeler zijn keuze voor investering in coproductie van audiovisuele werken kenbaar gemaakt en is het tekort aan investering in coproductieprojecten te wijten aan de beslissing van de Vlaamse Regulator voor de Media dat een of meerdere coproductieprojecten niet ontvankelijk zijn of niet erkend worden overeenkomstig de procedure bedoeld in § 2, dan stort de dienstenverdeler het saldo van de totaal verschuldigde financiële bijdrage als bedoeld in § 1 aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 4. Een participatie in een coproductie ter uitvoering van een andere wettelijke of reglementaire verplichting of die een ander wettelijk of reglementair voordeel met zich meebrengt, kan niet in rekening worden gebracht in het kader van de deelnameplicht, vermeld in dit artikel.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 March 2020
Beslissingsnummer:
2020-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek