Klacht VZW Radio Club FM tegen NV SBS Media Belgium (NRJ) ongegrond verklaard

Korte samenvatting van de beslissing

De klacht

De VRM ontving een klacht van VZW Radio Club FM tegen de netwerkradio-omroeporganisatie NV SBS Media Belgium (NRJ). De klacht heeft het betrekking op het gegeven dat SBS zich niet aan het ingediende aanvraagdossier zou houden, waardoor in realiteit een ander radioproject zou worden gerealiseerd en het radioprofiel gewijzigd is.

De klager haalt in zijn klacht volgende inbreuken aan:

  • Niet toegelaten wijziging van profiel
  • Programma-aanbod en zendschema
  • Media-ervaring, financieel en businessplan, technische (zend)infrastructuur – uitrol
  • Nieuwsaanbod en eigen nieuwsredactie 

Beoordeling door de VRM

Netwerkradio-omroeporganisaties dienen zich gedurende de hele duur van de erkenning aan de ingediende offerte te houden, tenzij ze via kennisgeving aan de VRM wijzigingen willen aanbrengen. De netwerkradio-omroeporganisaties mogen echter nooit van de basisvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het profiel waarvoor ze erkend zijn, afwijken.

Nadat een netwerkradio-omroeporganisatie erkend is, kan hij dus op de voorwaarden van het Mediadecreet wel afwijken van hetgeen oorspronkelijk in de offerte is vooropgesteld. Het Mediadecreet stelt daarbij als enige regel dat de afwijkingen en wijzigingen nooit zodanig mogen zijn dat wordt afgeweken van het profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie is erkend.

De VRM stelt dus dat SBS wijzigingen ten opzichten van het aanvraagdossier kan aanbrengen, maar steeds zal moeten blijven beantwoorden aan het generalistisch profiel.

Overeenkomstig artikel 143/3, § 2, eerste lid, van het Mediadecreet heeft SBS wijzigingen in de gegevens van het aanvraagdossier, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatiecriteria, ter kennis gebracht van de VRM.

De VRM dient in navolging van de klacht dus te beoordelen of SBS zich na de doorgevoerde wijzigingen nog aan de basisvoorwaarden houdt en nog steeds een netwerkradio-omroeporganisatie met een generalistisch profiel is. De VRM stelt vast dat dit effectief zo is.

Het wijzigen van een roepnaam en het afsluiten van een licentieovereenkomst betekenen niet per definitie een wijziging aan het profiel van de netwerkradio-omroeporganisatie. De VRM meent dat SBS aantoont dat het format van de netwerkradio, de muziek, de profilering naar de adverteerders, het programma-aanbod en het zendschema in overeenstemming blijven met het profiel waarvoor de netwerkradio-omroeporganisatie erkend is.

De VRM stelt verder vast dat SBS het aantal nieuwsuitzendingen brengt zoals vooropgesteld in het aanvraagdossier en over een eigen nieuwsredactie beschikt. Het feit dat de concrete invulling van de redactie verschilt met deze uit het aanvraagdossier, doet daar geen afbreuk aan.

De VRM besluit bijgevolg de klacht ongegrond te verklaren.

Mediadecreet

De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema's, profielen of aanbod:

1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;

2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;

3° andere profielen of muziekaanbod.

De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de netwerkradio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 143/1;

2° de volgende basisvoorwaarden: […] 

c) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod. De Vlaamse Regering bepaalt dit deel. 

De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod. Een deel van dit muziekaanbod bestaat uit Vlaamse muziekproducties; […] 

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe. 

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op: […] 

7° voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, de invulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, c).

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. 

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. 

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

Partij 1:
VZW Radio Club FM
Partij 2:
NV SBS Media Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 January 2019
Beslissingsnummer:
2018-046
Type procedure:
Klacht