Klacht tegen VRT (Iedereen Beroemd – De Stamboom – één) ongegrond

De VRM ontving een klacht met betrekking tot de rubriek ‘De Stamboom’, uitgezonden tijdens week 23 (van maandag tot vrijdag) in het programma ‘Iedereen Beroemd’ (één). Volgens de klager zou deze rubriek uitgezonden zijn als een lange reclametrailer voor een bedrijf in ballonvaarten en zou er sprake zijn van ongepaste productplaatsing. De klager is van mening dat door de uitzending de imagoschade voor de ballonvaartsector en zijn professioneel bedrijf groot is.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat in de desbetreffende rubriek gedurende telkens een viertal minuten een beeld wordt geschetst van een familie wiens dagelijks leven volledig gewijd is aan hun passie van het ballonvaren.

Het feit dat in de betrokken rubriek de bedrijfsnaam herhaaldelijk wordt vermeld en het logo meermaals wordt getoond op onder mee petjes en kledij, volstaat niet om te concluderen dat het om commerciële communicatie gaat. Uit de definitie van commerciële communicatie volgt dat er sprake moet zijn van promotie van een goed, een dienst of een handelsmerk. Uit onderzoek van de uitgezonden beelden kan niet worden afgeleid dat deze een promotioneel karakter zouden hebben.

Er is immers geen sprake van eenzijdig positieve aandacht gericht op het promoten van het maken van een ballonvaart met dit bedrijf. De rubriek schetst een familieportret en toont de betrokken familie in haar eigenheid en haar passie voor het ballonvaren, waarbij de insteek niet commercieel getint is.

Vermits er geen aanwijzingen zijn dat in de bedoelde rubriek sprake is van het promoten van de diensten van het betrokken familiebedrijf, is niet voldaan aan de definitie van commerciële communicatie, zoals vastgelegd in artikel 2, 5°, van het Mediadecreet. Bijgevolg kan er geen sprake zijn van aanwezigheid van reclame of productplaatsing in de betrokken rubriek. Er wordt dan ook geen inbreuk op het Mediadecreet vastgesteld.

Voor zover de klager in zijn klacht al enige imagoschade, veroorzaakt door de betrokken uitzending, zou hebben aangetoond, komt het niet aan de VRM toe om daar enige uitspraak over te doen.

De VRM besluit de klacht ongegrond te verklaren.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

Partij 1:
G.C.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 September 2018
Beslissingsnummer:
2018-032
Type procedure:
Klacht