Klacht tegen ÉÉN onontvankelijk ('Iedereen Beroemd')

De VRM ontving een klacht tegen het programma 'Iedereen Beroemd' zoals uitgezonden op 9 maart 2018 op ÉÉN.

Tijdens de betreffende uitzending heeft de rubriek 'Oudercontact' als onderwerp "Wat zijn seksspeeltjes?" (duurtijd van ongeveer drie minuten). Hierbij komen afwisselend een zevental ouders met één of twee van hun jonge kinderen in beeld. Zij krijgen allen dezelfde drie seksspeeltjes voorgelegd, waarna de kinderen raden naar de functie of verheldering vragen aan de ouder.

De klager vindt het "moreel onverantwoord" en "mensonterend" dat in het programma tijdens de rubriek 'Oudercontact' seksspeeltjes worden voorgelegd aan minderjarigen.

Opdat de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen uitspraak zou kunnen doen naar aanleiding van een klacht, dient de klager blijk te geven van een benadeling of belang.  Deze expliciete eis van een benadeling of een belang toont aan dat de decreetgever de loutere hoedanigheid van kijker of luisteraar niet voldoende acht. Een klacht waarbij wordt opgetreden in naam van de bevolking of de maatschappij (een zgn. 'actio popularis) is niet toegelaten voor deze kamer.

De klager geeft geen blijk van het rechtens vereiste belang of van enige benadeling. De klacht is bijgevolg niet ontvankelijk. De kamer kan de klacht dan ook niet ten gronde onderzoeken.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

"Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de Regulator ingediende klacht aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht;

2° de naam, de hoedanigheid en het adres van de klager vermelden;

3° het belang bij het indienen van de klacht aangeven, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut;

4° het onderwerp van de klacht aangeven, met een uiteenzetting van de redenen waarop ze steunt en met vermelding van de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als de klacht betrekking heeft op een radio- of televisieprogramma, moet de uitzending waartegen wordt opgekomen worden aangewezen met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgehad;

5° ondertekend zijn door de klager. Als de klacht uitgaat van een rechtspersoon, wordt ze ondertekend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

[...]"

Partij 1:
P.S.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 11 June 2018
Beslissingsnummer:
2018-023
Type procedure:
Klacht

Tags