Klacht tegen radio Mi Amigo verworpen

De VRM ontving een klacht van BVBA Studio-ot studio500 kwd rs tegen VZW Radio Mi Amigo. Volgens de klager beantwoordt radio Mi Amigo niet aan de algemene decretale erkenningsvoorwaarden, noch op het ogenblik van de aanvraag tot erkenning in 2017, noch op vandaag.

Beoordeling van de klacht door de VRM:

In de mate dat de klager aanvoert dat radio Mi Amigo niet beantwoordde aan de algemene decretale erkenningsvoorwaarden en dus niet erkend had mogen worden door de bevoegde minister, betwist de klager in wezen de wettigheid van het ministerieel besluit van 1 december 2017 houdende de erkenning van radio Mi Amigo VZW als lokale radio-omroeporganisatie.

Er dient echter te worden vastgesteld dat de klager geen beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State heeft ingesteld tegen het genoemde ministerieel besluit. Dat ministerieel besluit is definitief geworden. Als orgaan van actief bestuur komt het de Algemene Kamer van de VRM niet toe te oordelen over de wettigheid van een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie door de minister.

In de mate dat de klacht betrekking heeft op het niet beantwoorden aan de algemene decretale erkenningsvoorwaarden om erkend te blijven, blijkt uit de door radio Mi Amigo ingediende stukken dat de mandaten van de bestuurders sedert november 2005 telkens rechtsgeldig werden verlengd en dat de nodige documenten daaromtrent telkens werden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout. Er blijkt dan ook niet dat er, wat de lijst van de bestuurders en de vertegenwoordiging van de VZW betreft, op enig ogenblik een regularisatie door radio Mi Amigo diende te gebeuren.

Het feit dat er geen publicatie van de verlenging van de bestuursmandaten in het Belgisch Staatsblad plaatsvond of dat dit slechts gebeurde op 26 februari 2018, doet hieraan geen afbreuk. Het VZW-dossier van VZW Radio Mi Amigo kan immers ten allen tijde op de griffie door derden worden ingekeken, waarbij kan worden vastgesteld dat de bestuursmandaten rechtsgeldig werden verlengd.

De ingediende klacht wordt bijgevolg verworpen.

Mediadecreet

de lokale radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het
maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat hoofdzakelijk in het verzorgen van
radioprogramma's. De lokale radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel.
Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisaties zijn niet toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één radio-omroeporganisatie. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisatie enerzijds en anderzijds een of meer landelijke,
regionale of netwerkradio-omroeporganisaties zijn evenmin toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over die radio-omroeporganisaties. Een rechtspersoon die een lokale radio-omroeporganisatie voor lokaliteit Brussel exploiteert, kan ook de regionale televisieomroeporganisatie exploiteren die als verzorgingsgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft;

"Om erkend te worden en te blijven, moeten de lokale radio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden:

e) de lokale radio-omroeporganisaties delen de nodige informatie mee bij de aanvraag tot erkenning. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud en modaliteiten met betrekking tot deze informatie."

"De lokale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt."

Partij 1:
BVBA studio-ot studio500 kwd rs
Partij 2:
VZW Radio Mi Amigo
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 10 April 2018
Beslissingsnummer:
2018-012
Type procedure:
Klacht