3.1.2.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Hieronder volgen enkele overzichten van de meest recente financiële gegevens voor de belangrijkste facilitaire bedrijven, onafhankelijke productiehuizen, publieke en private omroeporganisaties, exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie en netwerkbeheerders/operatoren. De jaarrekeningen omvatten de financiële gegevens van alle activiteiten van een onderneming zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de verschillende producten en diensten waarmee ze op de markt vertegenwoordigd zijn. Het is dus niet mogelijk om op basis van louter omzetcijfers of andere financiële gegevens eenduidige conclusies te trekken betreffende concentraties in de televisiemarkt.

Facilitaire bedrijven

In de volgende tabel vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de tien grootste facilitaire bedrijven[134].

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Videohouse nv

20.847.474

67.648.245

73.338.654

74.750.185

7.142.696

7.057.109

313,1

Lites (fac’s) nv

10.171.685

14.361.175

-

-

958.750

831.205

12,9

Homerun Records bvba

2.917.378

3.242.594

 -

-

122.705

134.424

 -

Eurogrip ebvba

1.554.103

2.040.728

 -

-

66.654

60.815

5,7

DB Video Productions ebvba

1.262.239

6.850.211

-

-

-379.694

325.413

36,4

NEP Belgium nv

1.043.856

8.864.748

12.858.606

13.311.669

-618.106

-818.870

71,2

BTI Studios nv

978.626

1.701.641

-

-

557.411

546.265

35,5

Vidi-Square AV Solutions & Video Rental nv

796.787

2.034.846

-

-

53.980

34.637

14,7

Mediaventures ebvba

747.162

2.801.286

-

-

90.108

106.149

13

Medialife bvba

740.416

1.249.290

 

 

519.361

515.351

7

Tabel 76: Financiële gegevens 2016 grootste facilitaire bedrijven

Videohouse nv is onderdeel van Euro Media Group en kon in 2016 het eigen vermogen versterken door toevoeging van het resultaat van het boekjaar en door belastingvrije reserves naar aanleiding van een aantal tax shelter investeringen.[135] Ook DB Video maakt vanaf 2017 deel uit van Euro Media Group.[136]

Er heeft zich de voorbije jaren een heuse internationalisering voorgedaan bij de facilitaire bedrijven.

 

Figuur 32: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – facilitaire bedrijven - Tekstuele beschrijving figuur 32

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde winst daalde sterk in 2009 door de mindere cijfers van Alfacam nv (dat door zijn grootte een aanzienlijke impact had op de grafiek). Vanaf 2011 werden er geen gegevens van Alfacam nv meer opgetekend. In oktober 2012 vroeg Alfacam nv gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan en in april 2013 werd het bedrijf failliet verklaard. Dit verklaart de toenmalige daling in winst en omzet.

In 2016 steeg de gemiddelde omzet van de facilitaire bedrijven aanzienlijk. Er dient wel vermeld te worden dat er veel kleine facilitaire bedrijven zijn en enkele grote. Deze wegen dan ook door in bovenstaande grafiek. Ook het aantal werknemers en de bedrijfswinst kenden een grote stijging. Tot 2015 volgde het aantal werknemers de CPI.

Productiehuizen

Hieronder bevindt zich een selectie uit de financiële rapportering van de vijftien grootste productiehuizen.

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Studio 100 nv

39.387.904

202.438.339

70.991.084

72.288.136

5.633.547

4.785.321

196,3

G.H.I. nv

8.801.091

9.882.285

-

-

308.916

284.523

-

Menuet bvba

7.662.297

15.276.083

-

-

-1.098.325

709.940

13,5

deMENSEN nv

6.920.920

23.580.275

31.282.455

40.002.823

2.885.357

2.836.289

66,8

A Private View bvba

6.584.406

15.924.745

 -

-

-4.483.786

-1.153.293

4,8

FremantleMedia Belgium nv

2.948.262

5.050.044

6.147.790

6.269.776

722.091

722.219

8,1

T N T Produkties bvba

2.543.594

2.606.103

-

-

185.833

239.392

1

FBO bvba

2.155.314

9.664.287

 -

-

-2.020.314

-746.878

17,1

RV Productions nv

1.948.620

2.036.785

-

-

358.073

358.273

6,5

Zodiak Belgium nv

1.882.429

12.043.958

11.758.552

15.160.167

-1.526.187

571.328

28,1

TvBastards nv

1.626.409

12.029.280

22.884.736

22.775.992

21.349

15.689

106,5

De B. Ploeg bvba

1.588.554

1.737.686

-

-

314.739

314.660

 -

Endemolshine Belgium nv

1.509.992

14.092.438

7.196.762

7.422.624

96.394

93.367

9,8

Woestijnvis nv

1.486.226

10.453.910

31.349.129

31.845.652

812.477

723.214

107

Panenka nv

529.163

5.615.400

-

-

374.247

346.746

6

Tabel 77: Financiële gegevens 2016 productiehuizen

Studio 100 nv is veruit het grootste productiehuis. Na een moeilijk 2015 kan het in 2016 terug betere resultaten voorleggen. De omzetstijging ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te verklaren door de succesvolle K3-afscheidstournee. De herlancering van K3, alsook een theatertournee hebben bijgedragen aan de verbetering van het bedrijfsresultaat dat opnieuw positief afsluit.[137]  

deMENSEN nv kende een zeer goed 2016. Het bedrijfsresultaat nam met 1.114.760 euro toe tot een winst van 2.885.357 euro. Het omzetcijfer van de vennootschap steeg met 78% tot 31.282.455 euro.[138]

FremantleMedia Belgium nv prijst zijn sterke positie in zijn jaarverslag waardoor het in het boekjaar 2016 geen externe financiering heeft moeten aanspreken. Als grootste risico waaraan de onderneming onderhevig is, vermelden ze dat FremantleMedia volledig afhankelijk is van de te gebruiken catalogus opgelegd door de moedermaatschappij. De keuze van productie, die de zenders willen aankopen, hangt volledig af van de verwachtingen en het kijkgedrag van de kijkers. Het is dus zeer belangrijk dat de moedermaatschappij de Belgische markt nauw opvolgt.[139]

Figuur 33: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – productiehuizen - Tekstuele beschrijving figuur 33

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde omzet van de productiehuizen en het gemiddeld aantal werknemers volgt over de periode 2007-2015 de CPI. In 2016 is er echter een sterker stijging van de omzet. De winstcijfers kenden tot 2015 een daling, in 2016 is er echter terug een heropleving.

Openbare omroep en landelijke televisi

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

VRT nv

211.002.673

357.219.755

425.193.221

439.007.354

-6.027.063

-3.698.497

2.138,6

Tabel 78: Financiële gegevens 2016 publieke televisieomroeporganisatie

Figuur 34: Evolutie gemiddelde waarden 2007-2016 publieke televisieomroep - Tekstuele beschrijving figuur 34

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Er zit weinig evolutie in de bedrijfsopbrengsten van de publieke televisieomroeporganisatie. Ze blijft achter op de evolutie van de consumptieprijzen. Dat valt deels te verklaren doordat de dotaties voor de VRT voor langere periodes vastgelegd worden. Er is een duidelijke daling van het aantal werknemers.

Deze grafiek toont de evolutie van de waarden t.o.v. 2007. Dat jaar was er een bedrijfsverlies en werd er verlies geboekt vóór belastingen. Dat maakt dat voor deze waarden een daling van de curve eerder positief te noemen is. 2010 en 2014 zijn duidelijk verlieslatende jaren, terwijl er in 2013 en 2015 winst gemaakt wordt.

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet exact gemaakt worden. De VRT geeft echter in haar jaarverslag aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen worden verdeeld. Voor tv bedroeg het aandeel in de kosten voor 2016 62,4% (t.o.v. 61,8% in 2015).[140]

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Medialaan nv

49.604.352

220.932.306

261.997.707

321.112.512

53.266.326

13.841.232

529,7

Skynet iMotions Activities nv

43.328.595

71.252.566

62.315.887

62.322.942

4.515.584

4.460.671

33,5

SBS Belgium nv

14.229.727

118.457.138

98.828.011

103.193.381

2.031.821

1.135.957

112,3

Dobbit nv

3.538.186

4.937.783

-

-

43.630

1.480.537

14,9

Deltacam nv

1.883.358

2.096.931

-

-

367.707

434.721

0,4

Via Plaza nv

65.577

90.666

-

-

4.864

4.865

-

Ment Media bvba

44.766

440.867

-

-

18.897

19.759

-

Actua-Tv bvba

43.699

148.355

-

-

-63.653

-63.922

3,5

Bites Europe nv

-393.565

1.852.968

2.728.014

3.860.064

-1.628.454

-1.669.799

-

Studio 100 TV nv

-1.466.247

4.601.610

-

-

-787.226

-913.629

-

Njam! nv

-3.821.564

3.471.656

-

-

-504.095

-744.286

-

Belgian Business Television nv

-12.222.403

1.067.227

-

-

260.203

171.346

13,7

Tabel 79: Financiële gegevens 2016 private omroeporganisaties

Bij Medialaan stegen de bedrijfsopbrengsten en daalden de bedrijfskosten t.o.v. 2015, zodat de vennootschap over het boekjaar 2016 een hogere bedrijfswinst haalde. Op 31 december 2015 fuseerde Medialaan met Media Ad Infinitum (Vitaya); dit zit dus voor het eerst in de cijfers. SBS Belgium nv behaalt na enkele moeilijkere jaren weer winst.

 

Figuur 35: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – private omroeporganisaties - Tekstuele beschrijving figuur 35

Bron: VRM op basis van informatie NBB

Voor de berekening van de gemiddelden in deze grafiek werd geen rekening gehouden met de gegevens van Telenet en Proximus, aangezien omroepactiviteiten slechts een kleine fractie van hun activiteiten omvatten en ze dus buitenproportioneel sterk zouden doorwegen in de gemiddelden. De gegevens van deze ondernemingen worden opgenomen in Tabel 80: Financiële gegevens 2016 netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie.

Bovendien werd er voor SBS Belgium voor 2011 geopteerd om code 9902: “Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting” te gebruiken i.p.v. 9903: “Winst van het boekjaar vóór belasting”. Door de overname van SBS Belgium door De Vijver Media werd er een meerwaarde bij de realisatie van vaste activa (code 763) bekomen van € 632.093.092. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek volledig zou vertekenen, werd deze wijziging doorgevoerd.

De evolutie van gemiddelde bedrijfswinst en gemiddeld aantal werknemers voor de omroeporganisaties duiken vanaf 2008 onder de index der consumptieprijzen om er terug naartoe te groeien in 2016. De gemiddelde winst vóór belastingen kende tussen 2008 en 2011 een opwaartse trend. In 2012 was er een scherpe daling van de winst voor VMMa/Medialaan. Sinds 2013 is er terug een stijging. Aangezien Medialaan een grote speler is, heeft dit grote invloed op het gemiddeld resultaat.

Doordat vele kleine omroeporganisaties gestopt zijn met hun omzet aan te geven in jaarrekening, stijgt de gemiddelde omzet in 2016. Dit verklaart de vreemde beweging van stijgende gemiddelde omzet en dalende winst voor belasting. Deze kleine omroeporganisaties rapporteren immers nog wel hun winst voor belasting.

Regionale omroeporganisaties

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

De Buren nv

5.083.156

7.737.211

10.273.027

10.477.662

-316.153

-336.826

37

Regionale Media Maatschappij nv

1.192.105

3.261.948

 -

-

-373.810

-412.848

34,2

Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij nv

929.275

1.721.156

2.617.577

2.658.126

220.040

213.368

8,9

RTV bvba

146.221

692.748

-

-

4.753

2.198

3

Tabel 80: Financiële gegevens 2016 exploitatiemaatschappijen regionale televisie

De Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij ziet zijn bedrijfsopbrengsten licht stijgen. Die bestaan voornamelijk uit reclame-inkomsten en vergoedingen voor auteursrechten. Ook de sinds 2015 decretaal verplichte vergoeding van de dienstenverdelers heeft hier een invloed op.

De andere exploitatiemaatschappijen behalen gelijkaardige financiële resultaten als in 2015.

Figuur 36: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – exploitatiemaatschappijen regionale tv - Tekstuele beschrijving figuur 36

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De winstgevendheid van de exploitatiemaatschappijen van regionale tv daalt drastisch sinds 2007, met lichte opflakkeringen in 2012 en 2015. De omzet en het aantal werknemers groeien stilaan terug tot de CPI na een daling tussen 2012 en 2014.

INFOFRAGMENT 22: VERGOEDING VANWEGE DE DIENSTENVERDELERS VOOR DE REGIONALE OMROEPEN

Naar aanleiding van het heronderhandelen van de overeenkomsten tussen de regionale omroepen en Telenet ontstond er in 2011 een conflictsituatie.

De kabeldistributeur wilde zich voor zijn nieuwe vergoedingen baseren op het marktaandeel van de omroepen. De regionale omroepen konden zich niet vinden in die nieuwe berekeningswijze. Zij maken immers informatieprogramma’s voor een specifiek publiek in een welomschreven – beperkt – zendgebied. Deze opdracht is zo vastgelegd door de Vlaamse overheid. Hierdoor is hun marktaandeel automatisch beperkt.

Dit heeft geleid tot het decreet van 21 februari 2014 houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en een bijhorend besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Sinds 2015 heeft elke regionale omroep recht op een bereikvergoeding vanwege de dienstenverdelers die in het Nederlandse taalgebied actief zijn.

De VRM berekent deze bereikvergoeding per kwartaal op basis van de bereikgegevens die de dienstenverdelers haar meedelen. Het procentueel dagbereik is een interessante meeteenheid van het bereik van een regionale zender. Dit cijfer geeft weer welk percentage van alle abonnees binnen het verzorgingsgebied van een regionale omroep minstens één minuut naar de regionale omroep hebben gekeken op die dag.

Figuur 37: Gemiddelde, maximum en minimum van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen voor het tweede kwartaal van 2017 - Tekstuele beschrijving figuur 37

Bron: VRM op basis van gegevens dienstenverdelers

In de grafiek in figuur 37 geven we het gemiddelde van het procentueel dagbereik van de negen regionale omroepen die vallen onder de bereikvergoedingsregeling weer, net zoals het maximum en minimum voor die dag. Het maximum en minimum worden niet elke dag door dezelfde omroep gerealiseerd.

De meeste omroepen volgen een gelijkaardige trend wat pieken en dalen van bereikcijfers betreft. Het bereik ligt wel ver uiteen: terwijl de populairste regionale omroep gemiddeld over het kwartaal bijna dagelijks 20% van haar potentiële kijkers bereikt, ligt dit van de minst populaire omroep gemiddeld net onder de 10%. Lokale evenementen, gebeurtenissen of rampen kunnen soms hoge pieken veroorzaken.

Als we de weektrend bekijken, dan zien we dat er op zondag en maandag het meest naar de regionale omroeporganisaties wordt gekeken, terwijl vrijdag en zaterdag de minst populaire dagen zijn. Voor enkele omroepen is zaterdag nog een relatief sterke dag, maar voor de meesten is het de dag waarop ze het minst kijkers lokken.

Netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie

Onderneming

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfs-opbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (-verlies) van het boekjaar voor belastingen

Werknemers

 

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Proximus nv

2.043.044.026

16.490.382.131

4.034.986.251

4.492.046.987

205.985.027

504.315.482

12.760,5

Nethys nv

1.838.706.252

2.342.141.269

324.693.471

587.647.253

14.476.013

70.713.174

352,8

Telenet bvba

908.131.399

4.204.475.669

1.927.644.686

2.005.859.012

340.690.412

217.186.968

2.247,4

Orange Belgium nv

516.162.573

1.465.980.936

1.167.772.593

1.235.084.539

110.153.666

108.357.789

1.417,4

Coditel Brabant bvba

26.761.116

296.941.677

47.890.277

51.835.540

9.979.481

-5.947.124

64,1

Norkring België nv

16.311.036

26.955.363

36.352.577

36.374.740

27.443.941

27.419.751

22,2

Scarlet Belgium nv

4.962.470

33.349.724

120.312.513

120.393.928

481.258

451.245

78

Stievie nv

-368.199

2.106.330

1.641.035

5.831.664

729.407

713.621

2,3

Tabel 81: Financiële gegevens 2016 netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie

De bedrijfskosten van Proximus stegen met 140 miljoen euro tot 4.286 miljoen euro. Dit komt vooral door een stijging van de afschrijvingen en niet-recurrente bedrijfskosten. De stijging van de niet-recurrente bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijwillige vervroegd vertrekplan en de collectieve arbeidsovereenkomst. In 2015 bevatten deze kosten ook de impact van de minnelijke schikking voor rechtszaken rond mobiele tarieven met KPN, Base Company en Mobistar.[141]

Telenet genereerde in 2016 33% meer bedrijfsopbrengsten dan in 2015. Dit is vooral te danken aan de bijdrage van Base, dat Telenet op 11 februari 2016 overnam. Telenet spitst zich meer en meer toe op het aanbieden van bundels. Het blijft van mening dat deze productbundeltrend in de toekomst nog meer voordelen kan opleveren voor het bedrijf.[142]

2016 was voor Orange Belgium een belangrijk jaar, dat werd gekenmerkt door de nationale lancering van het internet en tv-aanbod en de verandering van merknaam van Mobistar naar Orange Belgium. Desondanks bleven de financiële resultaten eerder stabiel.

Scarlet Belgium nv startte op 1 augustus 2016 de overdracht van algemeenheid van goederen van Scarlet Business nv. Dat zorgde voor grote variaties op de resultatenrekening. Per december 2016 is eveneens het business transformation project van start gegaan, hierdoor wordt het huidige Business Support Systeem, dat bestaat uit verschillende zelfgebouwde systemen, vervangen door één nieuw op maat gemaakt systeem. De stijging van materiële vaste activa is te wijten aan de start van dit project.[143]

Door de opgestapelde verliezen van Stievie nv was het op 19 augustus 2016 verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen. Medialaan nv, 100% aandeelhouder van de vennootschap, gelooft echter in een succesvolle toekomst van Stievie. Het wijt de verliezen aan de opstartfase waarin de vennootschap zich nog bevindt, alsook het innovatieve karakter van Stievie.[144]

Figuur 38: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2007 – omroepsignaaltransmissie - Tekstuele beschrijving figuur 38

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De gemiddelde bedrijfswinst, werknemers en omzet kennen in hun evolutie sinds 2007 een kleine dip in 2009 en sinds 2013. Doordat de winst van het boekjaar voor belasting in het jaar van aanvang 2007 laag was,  merken we een sterke stijging sinds 2009, vooral aangedreven door Proximus en Telenet. De jongste jaren daalt het gemiddelde echter, vermoedelijk door het aandeel van nieuwe spelers zoals Stievie en Orange in de markt.

INFOFRAGMENT 23: INKOMSTEN UIT VIDEO-ON-DEMAND

Bij interactieve digitale televisie vormt video-on-demand een bijkomende bron van inkomsten voor de distributeurs. De aangeboden content wordt daarbij al dan niet via tussenkomst van een omroeporganisatie verdeeld. De opvragingen zonder tussenkomst betreffen vooral films of erotische programma’s.

De VRM vraagt jaarlijks bij alle Vlaamse dienstenverdelers informatie op over de evolutie van het aantal opvragingen en de evolutie van de inkomsten, zowel met als zonder tussenkomst van omroeporganisaties. Daarnaast wordt er gepeild welk percentage van de inkomsten de omroep of rechtenhouder ten goede komt en welk percentage de distributeur. Gezien de vertrouwelijkheid van de gegevens kan de VRM hierover uitsluitend in geaggregeerde vorm rapporteren.

Zoals geïllustreerd in Figuur 39 en Figuur 40 werd de markt tot 2012 in beide gevallen gekenmerkt door een positieve evolutie, met een stagnatie in 2013.

De markt van video-on-demand met tussenkomst van de televisieomroepdiensten kent een duidelijke daling vanaf 2014 van zowel het aantal opvragingen als de inkomsten. Er kan een verklaring gevonden worden in de trend dat televisieomroepdiensten meer en meer televisieprogramma’s online beschikbaar stellen, alsook de tendens dat kijkers de jongste jaren meer en meer uitgesteld kijken via de opneemfunctie.

Bij de video-on-demand-markt zonder tussenkomst van de televisieomroepdiensten zien we een iets andere evolutie. Er is een voorzichtige daling in 2014 en 2015, terwijl in 2016 het aantal opvragingen stijgt en de inkomsten ongeveer gelijk blijven. Promotieacties of prijsdalingen kunnen hier een verklaring voor bieden. Waarom deze markt over zijn hoogtepunt lijkt, kan verklaard worden door de stijgende populariteit van pay-tv zoals Play van Telenet en Movies & Series Pass van Proximus en de opkomst van streamingdiensten zoals Netflix. Zo lezen we in het jaarverslag 2016 van Telenet: “Op 31 december 2016 telde Telenets abonnementspakketten voor films en programma's à la carte 'Play' en 'Play More' 358.000 abonnees, een stijging van 20% jaar-op-jaar die onder meer te danken was aan tijdelijke promoties en het succes van Telenets eigen lokale tv-serie 'Chaussée d'Amour' die het midden mei 2016 lanceerde.”

 

Figuur 39: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst van de televisieomroepdiensten - Tekstuele beschrijving figuur 39

Bron: VRM op basis van informatie ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

Figuur 40: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst van de televiseomroepdiensten - Tekstuele beschrijving figuur 40

Bron: VRM op basis van informatie ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

 [134] Op moment van redactie was er nog geen jaarrekening beschikbaar van PRG Projects nv en Warner Bros Television Production Belgium bvba, normaal gezien behoren zij ook tot de tien grootste facilitaire bedrijven.

[135] Jaarrekening Videohouse nv, p. 33, 2017.

[136] Persbericht Euro Media Group, ‘DB Video gaat deel uitmaken van Euro Media Group’, 17 januari 2017.

[137] Jaarrekening Studio 100 nv, p. 43, 2017.

[138] Jaarrekening deMENSEN nv, p. 34, 2017.

[139] Jaarrekening FremantleMedia Belgium nv, p. 27, 2017.

[140] VRT nv (2017), Jaarverslag 2016, p. 198.

[141] Jaarrekening Proximus nv, p. 72, 2017.

[142] Jaarrekening Telenet bvba, p. 43, 2017.

[143] Jaarrekening Scarlet Belgium nv, pp. 34-35, 2017.

[144] Jaarrekening Stievie nv, p. 28, 2017.