2 Mediagroepen

De evolutie naar meer crossmedialiteit zoals die op het einde van hoofdstuk 1 aan bod kwam, is geen volledig nieuw gegeven. Zo vormden zich in Vlaanderen historisch een aantal mediagroepen die via verschillende dochterondernemingen mediacontent onder diverse vormen aanbieden.

In dit tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de voornaamste mediagroepen die in Vlaanderen in meerdere mediatakken actief zijn. Er zal informatie gegeven worden over de volgende groepen:

Naam

Ondernemingsnummer

De Persgroep nv

0440653281

De Vijver Media nv

0466137359

Mediahuis nv

0439849666

Medialaan nv

0432306234

Proximus nv

0202239951

Roularta Media Group nv

0434278896

Sanoma Media Belgium nv

0404802477

Studio 100 nv

0457622640

Telenet Group Holding nv

0477702333

VRT nv

0244142664

Tabel 45: Mediagroepen in Vlaanderen

Sommige van deze groepen maken deel uit van andere groepen.

Figuur 10: Groepen die deel uitmaken van andere groepen - tekstuele beschrijving figuur 10

 

Studio 100 wordt in dit rapport 2017 voor het eerst als groep besproken.

Tot vorig jaar werden ook aan Concentra en Corelio subtitels gewijd in dit hoofdstuk. Beide groepen werkten al enkele jaren nauw samen via een participatie in Mediahuis nv. Gezien de recente uitbreiding van de activiteiten-portfolio van Mediahuis is de VRM van oordeel dat het niet meer aangewezen is om de drie groepen apart te vermelden. Er blijven immers nog nauwelijks activiteiten over in hoofde van Corelio en Concentra.

Naast deze verregaande vorm van versmelting van Concentra en Corelio tot Mediahuis zijn er ook wat de andere groepen betreft een aantal wijzigingen ten opzichte van vorige edities van het rapport.

Op 2 oktober 2017 werd ook een transactie aangekondigd waarmee Roularta haar aandelen in Medialaan zou overdragen aan De Persgroep. Daarmee zou Medialaan integraal deel gaan uitmaken van De Persgroep. De transactie moet wel nog goedgekeurd worden door de Mededingingsautoriteit.

In dit hoofdstuk wordt voor elke mediagroep apart een toelichting gegeven bij het aandeelhouderschap, de groepsstructuur en het productaanbod.

In zoverre nagegaan kan worden welke eigenaars een bepaalde groep controleren, wordt hier melding van gemaakt. Het is niet steeds mogelijk om het aandeelhouderschap tot 100% samen te stellen, b.v. wanneer het beursgenoteerde ondernemingen betreft.

Elke groepsstructuur zal worden weergegeven onder de vorm van een organigram dat werd samengesteld op basis van de informatie die in 2017 werd neergelegd bij de Nationale Bank van België en die gegevens bevat over het boekjaar 2016.

Voor de verschillende groepen wordt een overzichtsschema gemaakt met de verschillende merken waarmee de groep activiteiten binnen de schakels contentproductie / aggregatie / distributie van de waardeketens voor radio, televisie, geschreven pers en internet in Vlaanderen aanwezig is.

Ook bijkomende activiteiten die voor interactie met het media-aanbod kunnen zorgen, worden opgenomen in het overzicht.

De vorm van dit schema wijkt enigszins af van de overzichtsschema’s die de vorige jaren werden opgenomen.

Hieronder vindt u de legende voor de merkenoverzichtsschema’s:

 

Naam

Product of activiteit die volledig gecontroleerd wordt door de groep

Naam

Product of activiteit waarin de groep participeert

(Naam)

Product of activiteit die na het afsluiten van de jaarrekening naar een andere groep overgedragen werd

 [[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Product dat beschikbaar is in/zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Product dat gericht is op/ beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Product dat een Franstalig equivalent kent en/of ook gericht is op de Belgische markt

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

Tabel 46: Legende productoverzicht per groep

Hoewel websites wereldwijd raadpleegbaar zijn, worden ze hier in het merendeel van de gevallen als Vlaams gekwalificeerd aangezien ze duidelijk op de Vlaamse mediaconsument gericht zijn. Hoewel reguliere sites ook via mobiel internet raadpleegbaar zijn rekenen we onder aggregatie van mobiel internet enkel apps,

Nadat de diverse mediagroepen apart zijn toegelicht, wordt een globaal overzicht gegeven van de mate waarin crossmedialiteit speelt binnen de Vlaamse mediagroepen. Daarna wordt weergegeven hoe sommige mediagroepen onderling allianties aangaan om gezamenlijk mediaproducten op de markt te brengen, wat tot nog meer verregaande verstrengeling leidt.

Ten slotte wordt nagegaan hoe het met de concentratie van mandaten bij personen gesteld is. Dit werd bestudeerd op basis van de gegevens van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen die worden vermeld in de jaarrekeningen die neergelegd zijn bij de Nationale Bank.