Archief Thesisprijs 2016

Jonathan Hendrickx (KU Leuven) wint Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media met eindwerk over de programmatiestrategie van Europese openbare televisieomroepen (PSBs)

De Vlaamse Regulator voor de Media reikte op maandag 5 december 2016 zijn jaarlijkse Thesisprijs uit. Eindlaureaat is Jonathan Hendrickx (KU Leuven) met zijn masterproef ‘Our schedule for tonight. The programming of European PSBs: its genres, origins and online presence’.

An Truyts (Vrije Universiteit Brussel – 'Vrouwen op het scherm: de genderrepresentatie en beeldvorming van vrouwen bij de openbare omroep. Een kwalitatieve analyse van het beleid en de praktijk') en Natasja Van Buggenhout (Vrije Universiteit Brussel – ‘Targeted advertising als strategie tegen reclamemoeheid van televisiekijkers in Vlaanderen’) eindigen respectievelijk als tweede en derde. 

Jonathan Hendrickx: “Eén zendt meer fictie en minder nieuws uit dan het Europees gemiddelde. De mogelijkheden voor de Vlaamse kijker om programma’s te herbekijken via internet zijn zeer beperkt bij VRT”

Hendrickx vergeleek in zijn masterproef de programmering van acht Europese openbare omroepen. Uit zijn analyse blijkt dat volgende programmagenres het vaakst op het scherm aan bod komen: 

 • Fictie – 22,7% van alle uitzendingen
 • Nieuws & Informatie – 22,6%
 • Reality & Entertainment – 19,5% 

Bij onze Vlaamse openbare omroep (Eén), is deze top-3 door elkaar geschud: 

 • Fictie – 26,9% van alle uitzendingen
 • Reality & Entertainment – 21,9%
 • Nieuws & Informatie – 17%

Uit de analyse van Hendrickx blijkt aldus dat fictie meer uitgesproken aanwezig is bij VRT, het aandeel nieuws en informatie ligt zes procentpunten onder het gemiddelde van de onderzochte omroepen.

Van elke uitzending ging Hendrickx ook na of ze door de openbare omroep zelf werd gemaakt, of aangekocht was van een andere omroep. Het gemiddelde van de onderzochte Europese openbare omroepen lag op driekwart eigen producties, bij de VRT lag dit aandeel op 62,4%. Volgens Hendrickx valt ook op dat Eén bijna dubbel zoveel programma’s aankocht in de Verenigde Staten (in vergelijking met het gemiddelde van de onderzochte omroepen).

Tot slot onderzochte Hendrickx de mogelijkheden voor het publiek om programma’s na uitzending op televisie (opnieuw) te bekijken via internet

Samen met de Oekraïense openbare omroep blijkt de VRT de enige van de acht onderzochte omroepen te zijn die het nog steeds moet stellen zonder online platform waarop mensen volledige uitzendingen van programma’s kunnen terugvinden. Hendrikx maakt daarbij wel de kanttekening dat de VRT via de nieuwswebsite deredactie.be een klein aantal programma’s aanbiedt die integraal kunnen bekeken worden (voornamelijk nieuws- en actualiteitenuitzendingen). In totaal kan ruim een vijfde van alle programma’s op Eén (22,2%) online teruggekeken worden. Het gemiddelde van de onderzochte openbare omroepen ligt maar liefst drie keer zo hoog.

Noot door VRM: In september 2016 liet de VRT weten dat begin 2017 zal gestart worden met “vrtnu”, een digitale videospeler waarmee de Vlaming om het even waar en wanneer zijn favoriete programma’s kan bekijken. 

Lees de samenvatting (pdf)
Lees de masterproef (pdf) 

An Truyts: “De diversiteit op het scherm wordt nog te oppervlakkig (enkel numeriek) geëvalueerd, niet inhoudelijk (op daadwerkelijke gelijkheid). Er zijn aldus nog discrepanties tussen het gevoerde beleid en de vertaling ervan naar het scherm”

Voor deze masterproef werd het huidige beleid van de VRT en de Vlaamse regelgever inzake genderrepresentatie en beeldvorming van vrouwen op het scherm in kaart gebracht en geëvalueerd. 

In de masterproef haalt Truyts aan dat enkel de numerieke representatie van vrouwen vandaag wordt vermeld in de beheersovereenkomst. 

In de praktijk blijken nog verschillen te bestaan tussen de aanwezigheid van mannen en vrouwen op het scherm. Hoewel vrouwen vaak uitgenodigd worden omwille van hun publieke functie of hoedanigheid, worden ze vaak bevraagd in het kader van een andere rol (moeder-vrouw-afkomst). Vrouwen blijken ook veel minder aan het woord te komen bij “harde” topics. 

Truyts besluit dat er nog discrepanties zijn tussen het gevoerde beleid en de vertaling ervan naar het scherm. Numeriek zijn er grote verschillen tussen de zenders (Eén – Canvas), evenals tussen de categorieën van programma’s (fictie en non-fictie). Door de huidige, louter kwantitatieve, evaluatie van het beleid worden genderneutraliteit en een evenwichtige representatie onvoldoende geëvalueerd om sluitende uitspraken te kunnen doen over de stand van zaken in de praktijk. 

Lees de samenvatting (pdf)
Lees de masterproef (pdf)

Natasja Van Buggenhout: “Vlaamse mediagebruiker ‘voorzichtig positief’ over targeted advertising. Wel vragen bij aspect privacy en het verzamelen van persoonlijke data” 

De studie onderzoekt de attitude en perceptie van Vlaamse mediagebruikers ten opzichte van targeted advertising. Uit het onderzoek komen volgende conclusies naar boven:  

 • Er moet volgens de mediagebruikers doelbewust ingespeeld worden op het aankoopgedrag, de persoonlijke interesses, levensstijl, socio-demografische kenmerken en de consumptievoorkeuren van de mediagebruiker. De targeting en personalisatie dient te gebeuren op de volledige gezinssamenstelling en niet alleen gericht op de persoon op wiens naam het televisieabonnement staat.  
 • Door het toepassen van targeted advertising verwachten de Vlaamse mediagebruikers meer relevante reclameboodschappen te ontvangen (vs. de eerder klassieke televisiereclame van vandaag).  De kijker verwacht niet dat het totale aantal reclameboodschappen op televisie in de toekomst snel of drastisch zal verminderen. De mediagebruiker verwacht meer reclame te zullen krijgen voor producten/merken die de televisiekijker reeds heeft aangekocht en/of waarin meermaals interesse is getoond. De niet-relevante of oninteressante reclameboodschappen verwacht men niet meer te ontvangen.  
 • Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de respondenten ‘voorzichtig positief’ zijn ten opzichte van deze nieuwe vorm van adverteren, vrezen heel wat respondenten dat door té accurate targeting en personalisatie van televisiereclame té weinig of zelfs helemaal geen informatie meer ontvangen wordt voor (nieuwe) producten of merken die (op dat moment) buiten de interesse en consumptievoorkeur van het huishouden vallen. Vanuit een FOMO-benadering (fear of missing out) hoopt de kijker dus ook af en toe nog algemene reclame te ontvangen voor bijvoorbeeld producten die voor iedereen nuttig zijn (vb. frisdrank, was- en kuisproducten, …).  
 • Televisiekijkers hebben wel nog veel vragen rond hoe ver personalisatie kan, mag en zal gaan. Vaak zijn kopzorgen over het proces van personalisatie gebaseerd op vrees voor het (niet) respecteren van privacy van televisiekijkers en het verzamelen/gebruik van persoonlijke data voor het personaliseren en targeten van reclame.  

Lees de samenvatting (pdf)
Lees de masterproef (pdf)


 Yasmine Nowicki (KU Leuven) - De hook up cultuur in televisieseries: een kwantitatieve inhoudsanalyse van Grey's Anatomy

Wordt er teveel seksuele content vertoond op primetime televisie of is dit net zoals veel andere onderwerpen een sterk overdreven issue? En wat met het relatief nieuw fenomeen genaamd 'de hook up cultuur', een seksuele ervaring waarbij de participanten geen verantwoording moeten afleggen t.o.v. elkaar? 

Het doel van deze thesis is een duidelijk beeld geven van de manier waarop de hook up cultuur wordt voorgesteld in Grey's Anatomy in contrast met traditioneel daten en serieuze relaties. Ook wordt er onderzocht of de serie een positief beeld weergeeft van de hook up cultuur of eerder een negatief beeld.

Samenvatting Yasmine Nowicki (pdf)
Masterproef Yasmine Nowicki (pdf)

Rein Demunter (Vrije Universiteit Brussel) - Holebireclame en het belang van de homoseksuele identiteit: een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van holebi's met holebireclame

Binnen de populaire cultuur is het laatste decennium steeds meer aandacht voor holebi's. Gezien het commerciële potentieel van holebi's als consument, volgden ook adverteerders en bedrijven deze trend om holebi's te bereiken. Evenwel wordt de interne diversiteit binnen de holebigemeenschap amper mee in rekening gebracht wanneer onderzoek naar holebireclame wordt gevoerd.

Door middel van een kwalitatief onderzoek dat gebruik maakt van diepte-interviews en in beperkte mate ondersteund wordt door een klein kwantitatief onderdeel, wordt getracht te achterhalen of de sterkte van de homoseksuele identiteit een rol speelt in de houding tegenover holebireclame.

Samenvatting Rein Demunter (pdf)
Masterproef Rein Demunter (pdf)

Liesbeth Delvax (Vrije Universiteit Brussel) - De investeringen van dienstenverdelers in Vlaamse audiovisuele producties

Dit onderzoek richt zich op de investeringen van dienstenverdelers in Vlaamse audiovisuele producties. Liesbeth Delvax gaat op zoek naar antwoorden op volgende onderzoeksvragen:

Waarom investeren dienstenverdelers in Vlaamse lokale audiovisuele producties en op welke manier investeren ze?

Hoe kijken de verschillende actoren naar de investeringsverplichting die in 2014 werd ingevoerd?

Zijn deze investeringen van de dienstenverdelers nu een goede of een slechte zaak voor het Vlaams audiovisueel ecosysteem en waarom?

Samenvatting Liesbeth Delvax (pdf)
Masterproef Liesbeth Delvax (pdf)

Cato Samyn (Vrije Universiteit Brussel) - Het belang van de media als informatie- en representatiebron voor transgender personen

Vandaag de dag lijkt de transgenderproblematiek meer dan ooit aanwezig te zijn in de media. Transgenders krijgen meer media-aandacht en worden dan ook in toenemende mate afgebeeld. De vraag luidt echter of transpersonen akkoord gaan met de informatie en representaties die worden meegegeven via de media. 

Deze masterproef focust dan ook op de inzichten van de transgender personen zelf. Aan de hand van kwalitatieve diepte-interviews met vijftien Vlaamse transgenders met elk diverse genderidentiteiten, uiteenlopende achtergronden en andere thuissituaties, werd er gepeild naar hun ervaringen en inzichten over genderdysforie in de media.

Samenvatting Cato Samyn (pdf)
Masterproef Cato Samyn (pdf)

Elise Favere (Vrije Universiteit Brussel) - CRIME TIME: de tendensen in het aankoop- en programmatiebeleid van misdaadseries bij Vlaamse zenders

De aanleiding voor deze masterproef ligt in drie maatschappelijke spanningsvelden: de veramerikanisering van het Europese televisiescherm vs. het belang van culturele proximiteit, misdaadseries als populair genre vs. het gebrek aan culturele proximiteit en de publieke meerwaarde van de openbare omroep vs. de inhoudelijke convergentie tussen de publieke en commerciële omroepen.

In de masterproef ligt de nadruk op het aankoop- en programmatiebeleid van misdaadseries bij de openbare omroep (VRT) en commerciële zenders (VTM en VIER).

Samenvatting Elise Favere (pdf)
Masterproef Elise Favere (pdf)

Glen Joris (Universiteit Antwerpen) - Waarom gebruiken Vlaamse jongeren een ad blocker?

Door het gebruik van ad blockers mislopen mediabedrijven veel reclame-inkomsten. Ook bij Vlaamse jongeren blijkt deze manier van reclamevermijding zeer populair te zijn. Maar waarom juist? Die vraag stelde Glen Joris, masterstudent communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, zich in zijn masterproef.

Zowel gebruikers als bedrijven hebben werk voor de boeg, zo blijkt uit een surveyonderzoek waaraan 400 respondenten deelnamen.

Samenvatting Glen Joris (pdf)
Masterproef Glen Joris (pdf)

Sarah Rodrigue (Universiteit Gent) - The Uses and Gratifications of Binge-watching: Een blik op de motivaties, gedragingen en kenmerken van binge-watching bij Vlamingen

Het fenomeen van binge-watching kent  zijn oorsprong bij de komst van de videocassettes, maar sinds 2013 komt de term steeds meer voor. Het staat voor de praktijk waarbij individuen meerdere afleveringen van eenzelfde serie in één keer consumeren.

In deze masterproef wordt nagegaan waarom de Vlaamse kijker deze vorm van televisie kijken verkiest. Wat zijn hun motivaties, gedragingen en persoonlijke kenmerken?

Samenvatting Sarah Rodrigue (pdf)
Masterproef Sarah Rodrigue (pdf)

Laura Himschoot (Universiteit Antwerpen) - Adolescenten en gezondere eetpatronen, een onderzoek naar de impact van kooktelevisie 

Dit onderzoek bestudeerde de invloed van kooktelevisie; zowel educatieve als entertainment kookprogramma's, op de attitudes en het eetgedrag van jonge adeolescenten (14-15 jarigen) met betrekking tot gezondere eetpatronen. 

Samenvatting Laura Himschoot (pdf)
Masterproef Laura Himschoot (pdf)


Over de Thesisprijs

Voor de zesde maal organiseert de Vlaamse Regulator voor de Media zijn jaarlijkse Thesisprijs.  Met de organisatie van de Thesisprijs wil de VRM het onderzoek stimuleren naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden.

Voorwaarden m.b.t. het eindwerk:

 • behandelt een onderwerp dat aansluit bij de werkzaamheden van de VRM
 • behaalde minstens 15/20
 • is geschreven in het Nederlands of Engels
 • voor hogeschool-, universiteit- en master-na-master-studenten

Lees het volledige reglement op deze pagina !

Prijzen?

De winnaar ontvangt een geldprijs van 1.000 euro, de tweede 600 euro en de derde 400 euro.