VRM legt MEDIALAAN voor 7.500 euro boete op voor verschillende inbreuken op het Mediadecreet (2BE)

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (5 juli 2016, 8u-20u), waaronder 2BE (het huidige Q2).

Sponsorboodschap zonder sponsoridentificatie

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorboodschap uitgezonden die geen sponsoridentificatie bevat.

Medialaan erkent de inbreuk die te wijten zou zijn aan een menselijke vergissing. Medialaan geeft aan de sponsorboodschap onmiddellijk te hebben aangepast conform de regelgeving.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat dergelijke inbreuk reeds eerder bij Medialaan werd vastgesteld (beslissing 2015-043 en 2015-062).

De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Eerdere beslissingen:

2015-043 http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2015/vtm-gewaarschuwd-voor-het-niet-conform-de-regelgeving-uitzenden-van-een

2015-062 http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2015/jim-wordt-gewaarschuwd-voor-het-niet-conform-de-regelgeving-uitzenden-van-een

 

Geen duidelijk onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud

Eveneens worden twee reclameblokken uitgezonden waarbij er geen duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud is. Dit doordat de beginbumper telkens minder dan 5 seconden beeldvullend wordt getoond en hierbij ook het woord “RECLAME” niet wordt vermeld.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen.

De doelstelling van deze bepaling is vermijden dat bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Hieruit volgt dat het loutere feit dat van enig visueel en/of akoestisch en/of ruimtelijk middel gebruik wordt gemaakt om de reclame te scheiden van de programma’s, op zich niet volstaat om aan de bepalingen van artikel 79, § 1, van het Mediadecreet te voldoen. De reclame moet door deze afscheiding of afbakening voor de kijker duidelijk herkenbaar zijn en kunnen worden onderscheiden van de redactionele inhoud.

Bij de toetsing van een uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet, moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn. Bij de beoordeling van deze elementen in een concrete zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen.

De VRM besluit dat in voorliggend geval niet wordt vermeden dat bij de kijker verwarring kan ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat de schending van het principe van de scheiding reclame – redactionele inhoud een ernstige inbreuk betreft, evenals met een eerder veroordeling voor dergelijke inbreuk (beslissing 2015-039).

De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Eerdere beslissingen:

http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2015/vrm-legt-vtm-boete-5000-euro-op-voor-het-niet-duidelijk-herkenbaar-maken-en

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 25 November 2016
Beslissingsnummer:
2016-053
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek