VRM legt VIER 10.000 euro boete op voor verschillende inbreuken op de regels met betrekking tot sponsoring uit het Mediadecreet

Onderdeel 1: Sponsorvermelding met rechtstreeks koopbevorderende boodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (6 mei 2016, 16u-22u), waaronder VIER.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding uitgezonden voor ‘parship.be’. In de sponsorvermelding wordt de website specifiek aangeprezen voor kijkers die op zoek zijn naar een geschikte partner. Hierdoor gaat de boodschap verder dan meer bekendheid aan een product geven of een imago-ondersteunende boodschap, waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken. Door deze rechtstreeks koopbevorderende boodschap is niet voldaan aan de bepalingen uit het Mediadecreet.

Bij het vastleggen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat SBS voor een soortgelijke inbreuk reeds een administratieve geldboete heeft gekregen. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het relatief beperkte marktaandeel van de omroeporganisatie.

De VRM legt VIER een geldboete van 7.500 euro op.

Onderdeel 2 : Sponsorvermelding zonder sponsoridentificatie

Op dezelfde datum wordt een sponsorvermelding uitgezonden waarbij de sponsoridentificatie ontbreekt. Hierdoor wordt de kijker onvoldoende duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsorovereenkomst.

SBS erkent de inbreuk.

De VRM legt VIER een geldboete van 2.500 euro op. De VRM houdt rekening met het gegeven dat SBS de inbreuk op eigen initiatief heeft rechtgezet door het vereiste sponsorlogo in latere uitzendingen toe te voegen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 October 2016
Beslissingsnummer:
2016-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek