VTM: niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (2 december 2015, 8u-20u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt een sponsorvermelding voor 'Promagnor' uitgezonden. Dit gebeurde echter niet conform de geldende regelgeving.

Uit de controle blijkt dat bij deze sponsorvermelding de beelden vergezeld gaan van zowel auditieve als visuele vermeldingen. De positieve eigenschappen van het product worden in deze boodschappen op een rij gezet waardoor in de betrokken sponsorvermelding onmiskenbaar promotionele elementen voorkomen.

Doordat het product specifiek wordt aangeprezen, gaat de boodschap verder dan het product meer bekendheid geven, waartoe een sponsorvermelding zich overeenkomstig het Mediadecreet dient te beperken. Bovendien kunnen de auditieve en visuele boodschappen in de sponsorvermelding niet als louter imago-ondersteunende slogan of baseline worden beschouwd. De vermelding bevat een rechtstreeks koopbevorderende boodschap en beantwoordt niet aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat NV Medialaan reeds eerder voor soortgelijke inbreuken werd gesanctioneerd. De VRM besluit een geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 April 2016
Beslissingsnummer:
2016/013
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek