Klacht tegen Telenet en Norkring België onontvankelijk verklaard

Op 30 juni 2012 ontving de Vlaamse Regulator voor de Media een klacht van M.D.M. tegen NV Telenet en NV Norkring België. De klacht heeft betrekking op de overeenkomst tussen de aangeklaagde partijen over het uitzenden van digitale televisie via de ether. Volgens de klager is deze overeenkomst in strijd met de bepalingen van artikel 202, 7° en 8°, van het Mediadecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet een bij de VRM ingediende klacht aan enkele voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is het aantonen van het belang, behalve als het gaat om een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie of boodschappen van algemeen nut.

De klager in kwestie geeft geen eigen concreet persoonlijk belang aan noch een concrete persoonlijke benadeling of schade. Tijdens de hoorzitting geeft de klager aan dat de hoofdreden voor het indienen van zijn klacht het algemene belang is.  De VRM besluit dat op deze wijze niet voldaan is aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het indienen van een klacht. De klacht wordt dan ook onontvankelijk verklaard.

Mediadecreet

“De algemene kamer doet uitspraak, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht die haar kan worden voorgelegd door elke belanghebbende en, in geval van een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Over de inhoud van reclame kan de algemene kamer enkel uitspraak doen naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht. Om ontvankelijk te zijn moet de klacht ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.”

Partij 1:
M.D.M.
Partij 2:
NV Telenet en Norkring België
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 October 2012
Beslissingsnummer:
2012-024
Type procedure:
Klacht