Klacht tegen 'De Elfenheuvel' (Ketnet) onontvankelijk

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ontving een klacht tegen het taalgebruik in het programma 'De Elfenheuvel' op Ketnet.

Volgens de klaagster werd in het programma ongepaste taal gebruikt op een moment dat jonge kinderen naar televisie kijken. De klaagster was geschokt toen het personage Kyan in een ruzie met zijn vader "fuck off" riep. Ze beklaagt zich eveneens over het gebruik van het woord "trut" door het personage Maud en over een scène waarin Maud en Kyan te suggestief kussen terwijl het lied "sex is in the air tonight" wordt gespeeld.

Om ontvankelijk te zijn moet een klacht de uitzending waartegen de klacht wordt ingediend aanwijzen, met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgevonden.

De klaagster gaf in haar brief aan klacht in te dienen tegen het programma 'De Elfenheuvel', meer bepaald een aflevering die werd uitgezonden in de week van 30 september 2011.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen heeft bijgevolg de klacht onontvankelijk verklaard. Het vermelden van een week van uitzending voldoet namelijk niet aan de voorwaarden van ontvankelijkheid van een klacht.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

"§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42 en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang".

Partij 1:
V.M.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 14 December 2011
Beslissingsnummer:
2011-033
Type procedure:
Klacht