Inleiding

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.[1] Het voorliggende toezichtsrapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2016-2020 van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap, werkingsjaar 2017.

Het door de VRM uitgevoerde toezicht betreft de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst en is niet van financiële of budgettaire aard. [2]  Het toezicht door de VRM is complementair met de supervisie door de gemeenschapsafgevaardigde in opdracht van de Vlaamse Regering. Hierdoor worden de financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen uit de beheersovereenkomst niet behandeld in dit toezichtsrapport.

De VRM beoordeelt in dit rapport de mate waarin de openbare omroep in 2017 de performantiemaatstaven heeft behaald.

Door de VRT werden zowel cijfergegevens als beschrijvende passages aan de VRM overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van CIM (Centrum voor Informatie over de Media), Comscore (marktonderzoekbedrijf dat marketing gegevens en diensten levert) als van de Studiedienst van de VRT. Er zijn ook enkele rapporten vertrouwelijk overgemaakt aan de VRM. De cijfergegevens van de Studiedienst van de VRT werden door de VRM steekproefgewijs geverifieerd. Deze controle gebeurt na het opvragen van playlists (radio) en programmaschema's (televisie). Dit gebeurde voor de maanden juni en november 2017. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists en programmaschema's van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die door de VRT werden overgemaakt, gelijk zijn aan de controledata van de VRM. Deze controle gebeurt zowel in het kader van cultuuritems in Het Journaal van Eén als voor de Vlaamse muziekproducties en Nederlandstalige muziek op radio. 

In dit rapport worden de verwezenlijkingen van de VRT in het kader van de performantiemaatstaven in het kader van elk van de doelstellingen besproken.

De VRM stelt vast dat de VRT zeer goede resultaten heeft neergezet. De VRT heeft, op enkele kleine onderdelen na, haar performantiemaatstaven voor het werkingsjaar 2017 behaald.

 

 


[1] Ingevolge het artikel 218 §1, 9°  van het Mediadecreet, wordt gesteld dat de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media het toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, en het jaarlijks rapporteren hierover aan de Vlaamse Regering als taak heeft.

[2] In de Memorie van Toelichting van het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 staat het volgende inzake het nieuwe artikel 169 (stuk 464 nr. 1, p. 9): “Tenslotte treedt de algemene kamer ook op als onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep. Het gaat niet om een financieel of budgettair toezicht, wel om een toezicht op de naleving van de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Deze bevoegdheid van de Vlaamse Regulator voor de Media is complementair met het toezicht door de Vlaamse Regering via de gemeenschapsafgevaardigde zoals geregeld in artikel 25 van de gecoördineerde decreten.”