UPDATE - Aanvraag tijdelijke zendvergunningen

Artikel 193 van het Mediadecreet bepaalt dat de Vlaamse Regulator voor de Media naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning kan uitreiken voor de duur van het evenement. 

Gelet op de economische impact die de bestrijding van het coronavirus met zich mee brengt, heeft de Vlaamse Regulator voor de Media beslist dat voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 30 september 2020 tijdelijke zendvergunningen kunnen worden toegekend voor ten hoogste zes weken.  Dit is aanzienlijk langer dan de termijn die tot nu toe gebruikelijk was.  Op die manier krijgen maatschappijverbindende initiatieven zoals drive-in-bioscopen meer kansen. Belangrijk hierbij is wel dat: 

  • Er geen mogelijkheid bestaat tot verlenging van deze maximale termijn.
  • Eénmaal een tijdelijke zendvergunning is uitgereikt, er voor een evenement dat in de periode tussen 1 juli en 30 september 2020 op dezelfde locatie plaatsvindt, geen nieuwe tijdelijke zendvergunning kan worden afgeleverd.
  • Voor zendvergunningen die reeds toegekend zijn voor evenementen die plaatsvinden in de periode tussen 1 juli en 30 september 2020, eventueel een vraag tot verlenging van de oorspronkelijk gevraagde duur in aanmerking genomen kan worden.  Daarvoor dient dan wel een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Door het feit dat een inpasbaarheids- en een coördinatieonderzoek moet gebeuren met binnen- en buitenlandse overheden, dienen aanvragers er wel nog steeds rekening mee te houden dat een aanvraag minimaal 9 weken voor de aanvang van het evenement bij de Vlaamse Regulator voor de Media moet worden ingediend.   Er kan niet worden gegarandeerd dat voor aanvragen die te laat worden ingediend, een tijdelijke zendvergunning kan worden afgeleverd.

Het ingevulde aanvraagformulier moet via aangetekende brief worden gericht aan de Vlaamse Regulator voor de Media, Koning Albert II-laan 20 te Brussel of via mail aan vrm@vlaanderen.be. Als u het via mail instuurt, moet er wel een elektronische handtekening aan uw aanvraag worden gehecht. Deze elektronische handtekening kan u aanbrengen door gebruik te maken van uw identiteitskaart en bijhorende pincode.

Aanvraagformulier tijdelijke zendvergunning

Toelichting bij aanvraag tijdelijke zendvergunning

donderdag, 25 juni 2020